စာၾကည့္တုိက္

Dr Phyo Wai Kyaw | 8:36 AM |
စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္၍မရပါက ေဖာင့္လုိ၍ ျဖစ္ပါမည္။ ျမန္မာေဖာင့္မ်ားကုိ ရွာ၍ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရမည္။ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာေဖာင့္မ်ား ကုိပါ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ တင္ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာေဖာင့္ကုိ ဤေနရာတြင္ယူပါ။ Click Here!
ပိ႗ကတ္သုံးပုံ(၀င္းဖြန္႔လုိပါမည္)www.dhammadownload.com မွရယူသည္။
၀ိနည္းပိ႗က-ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိ႗က-ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပည္
၀ိနည္းပိ႗က -ပါစိတ္ပါဠိေတာ္--ဘိကၡဳပါစိတ္
၀ိနည္းပိ႗က-ပါစိတ္ပါဠိေတာ္-ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၀ိနည္းပိ႗က-မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိ႗က-စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိ႗က-ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္-

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ တိကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ စတုကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပၪၥကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဆကၠနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သတၱကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ အ႒ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ န၀ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒသကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကာဒသကနိပါတ

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼာပိဋက ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼပိဋက - ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼပိဋက - ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္


သာသနာ၏ အသက္ျဖစ္ေသာ ၀ိနယ(ဆရာေတာ္ဦးေလာကနာထ ေပးပုိ႔ခ်ီးျမင့္သည္)
၀ိနည္း(စာ၁မွ၅၇)

၀ိနည္း(စာ ၅၈ မွ ၁၅၇)
၀ိနည္း(စာ၁၅ဂမွ ၂၅၇)
၀ိနည္း(စာ၂၅၈မွ ၃၅၇)
၀ိနည္း(၃၅၈ မွ ၄၅၇)
၀ိနည္း(စာ၄၅၈မွ ၅၅၇)၀ိနည္း(စာ၅၅၈မွ ၅၉၆)

မဟာစည္ဆရာေတာ္၏စာအုပ္မ်ားယူရန္

သီလ(အရွင္ပညာေဇာတ )

စာအုပ္မ်ားရယူေသာ ၀ဘ္က္ဆုိဒ္ႏွင့္ဘေလာ့မ်ား

၁) အရွင္ကုမာရ၏ MY THOUGHT


ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ႔အေျခခံ (ဦးသက္စိန္.ျဖဴး)
ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ (သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔႔ပြါးေရးဦးစီးဌါန)
ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ႔ (ပန္းခ်ီဦးဘၾကည္)
ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနွစ္ခ်ဳပ္ (ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)
ရုကၡစုိးမယားနဲ႔အျခားျပိတၱာမ်ား (ခ်စ္ဦးညိဳ)
ေမတၱသုတ္ (ဦးသုခ)
ေရာင္စံုရုပ္ျပပ႒ာန္း၂၄ပစၥည္းနွင္႔ရွင္ခ်က္မ်ား (S.S.ခင္ေမာင္ေအး)
ရုပ္စံုဗုဒၶသာသနာ၀င္ (ပန္းခ်ီဦးဘၾကည္)

How to Practice Meditation (Dhamma Dhuta DR Ashin Pannissara)
ေကာင္းကင္မ်ား၏အတၳဳပၸတၱိ (ဘေလာ္ဂါနွင္႔ ကဗ်ာဆရာ/မ မ်ား)
................................................................................................................................................

ကုိတာ+၅ , လူငယ္တုိ႔ရဲ႔ အနာဂါတ္စကား၀ုိင္း ,
ေက်ာ္ေဇယ် . ဦး , ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား , စာေပေလာကပုံနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၁ ေမလ
ေက်ာ္ရန္. ဦး , မူလ=ေဆးအဘိဓါန္က်မ္း , S.P.B.Press Mandalay, 1912
ေက်ာ္ရန္ . ဦး , မူလေပါရာဏဒီပနီက်မ္း , S.P.B Press , Mandalay , 1912
ေက်ာ္လွ . ဦး , သံခ်ိဳညႊန္႔ေပါင္းနွင္႔ ခဲရာခဲဆစ္အေျဖသစ္ , ျမန္မာသိပၸံပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၇.၈.၁၉၃၇

...............................................................................................................................................
ဆန္းလြင္ , ကမၻာ႔ေတြးေခၚရွင္ၾကီးမ်ား , ၀င္းလုိက္ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၉၉ ဇႏၷ၀ါရီ
ဇ၀န , ဆုိးေပ , မယာမီဒီယာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၀ ေမလ
ေဇာ္ဂ်ီ , ညီသစ္ဆင္းကဗ်ာစု , အင္ၾကင္းဦးပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၀၀၃ ဧျပီ
ေနသူရိန္မွတ္တမ္း , သံေတာ္ဆင္႔သတင္းစာတုိက္ , ၁၉၄၆
တုိက္စုိး , ပညာသုိက္ , ေရႊစာေပတုိက္ , ရန္ကုန္
ပုည. ဦး . စေလ , ေရသည္ျပဇာတ္ , သုဓမၼ၀တီစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၄၆
ပုည. ဦး . စေလ , မေႏၱေလးဘြဲ႔ ေမာ္ကြန္း , ဟံသာ၀တီစာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၂၆၀ ကဆုန္လ
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအေရးေတာ္ပံုၾကီး , လီဘာတီပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၀
ဘေဘ. ဦး, နုိင္ငံေရးရာအျဖာျဖာ ဒုတိယတြဲ ,အာ၀တီပံုနွိပ္တုိက္ ,ရန္ကုန္ျမိဳ႔ , ၁၉၄၆
ဘေမာ္ , ေဒါက္တာ ဗမာ႔လက္ငင္း-လြတ္လပ္ေရး , မ်ိဳျမင္႔ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္
ဘုရားသားေတာ္, သာသနာ႔လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲနွင္ ႔၀ိနည္းဓိုရ္ဖန္တီးေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း), ရန္ကုန္
မဟာသီလ၀ံသေထရ္ . အရွင္ , ဓမၼပါလပ်ိဳ ႔ , ေရႊလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ ပံုနွိပ္တုိက္ , မႏၱေလး , ၁၂၄၇ ခု သီတင္းကၽြတ္လ
ေမာင္ဘုိသစ္ , ကဗ်ာေရးနည္း နိသ်ည္း , ဒဂံုမဂၢဇင္းတုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၂၁
ျမန္မာသမားေတာ္ၾကီးမ်ား , နွစ္ေပါင္း၂၀၀ ျမန္မာ႔ေဆးပညာ , သုဓမၼာပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ , ေထာင္တစ္သက္အေတြ႔အၾကံဳ ,သီရိေမေရာင္စံုပံုနွိပ္တုိက္, ရန္ကုန္ , ၂၀၀၄ ဧျပီ
သဃၤဇာ ဆရာေတာ္ , ဥပါသေကာ၀ါဒဋီကာက်မ္း , ျမန္မာသံေတာ္ဆင္႔ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ ,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆုိလ
သိန္းဟန္.ဦး , ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းပံုျပင္မ်ား , စာေပဗိမာန္ ပံုနွိပ္တုိက္ , ရန္ကုန္ , ၁၉၆၈ မတ္လ
အဂၢသမာဓိ. အရွင္, ေနမိမၣစုိးခဏ္းပ်ိဳ ႔, ဟံသာ၀တီသတင္းစာတုိက္,ရန္ကုန္,၁၉၀၀ ခုနွစ္
ေအာင္သင္း,မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ ဂႏၶ၀င္မိတ္ဆက္, Future Publishing House ,ရန္ကုန္,၂၀၀၂ စက္တင္ဘာ
႔ႊႈဣေႏၵာဘာသ.ဦး,၀ါက်သြားအခ်ိဳးအေျဖက်မ္း+၆ေစာင္တြဲ, ျပည္ၾကီးမ႑ိဳင္ပိဋကတ္ပံုနွိပ္တုိက္,ရန္ကုန္ ၁၂၉၀ ကဆုန္လ
၃၇ မင္း (ဦးဖုိးက်ား)
၁၉၃၀တ၀ုိက္ျမန္မာနုိင္ငံေရးသမုိင္း
ကထာ၀တၳဳ နိႆယ-၁
က၀ိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္း
ကာမသုတၱန္တရားေတာ္(မဟာစည္)
ကာလာမ သုတ္
ကုိလုိနီေခတ္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဥပေဒ
ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ.ဦးသန္႔
ေက်းဇူးရွင္ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ေထရုပၸတၱိအက်ဥ္း
ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု
ခုဒၵကနိကာယ နိႆယ
ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား (သုခ)
ငရဲဆုိတာခ်ိဳနဲ႔လား
ငါေျပာခ်င္သမွ်ငါ႔အေၾကာင္း
ငါတုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘာေတြလုပ္ခဲ႔သလဲ
ငါနဲ႔မတူ ငါ႔ရန္သူ (ဦးေအာင္ခင္)
စကားပံုအလင္းျပက်မ္း
စတုသစၥပကာသနီက်မ္း (ဦးရႆက)
စာေရးဆရာဆုိ႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား(ေရႊဥေဒါင္း + ၅)
စုဖုရားလတ္ရွင္းတမ္းနဲ႔ ပါေတာ္မူျဖစ္ရပ္မ်ား
စစ္ကိုင္းေတာင္သမုိင္း
စစ္အတြင္းေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀)
စိတ္၀င္စားစရာသင္႔ခႏၶာ
စိတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္တဲ႔အလုပ္
စိတ္အားျဖည္႔ ဓမၼရြက္ႏု
စိတ္အားျဖည္႔ ဓမၼမုိးစက္
စိႏၲာမဏိ
စိန္ေရာင္ျခည္နွင္႔ဘုရားရွိခုိးအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ
ေဆးေပါင္းခတဲ႔မ်က္ရည္
ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း
ဇမၺဳပဓိမင္းခၽြတ္ခန္း
တရားခ်စ္တဲ႔သူ (ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ)
တရားမရျခင္း အေၾကာင္းရင္း
တရားအနွစ္သာရမ်ား
တာေတ စေနသား (ဦးနု)
တကၠသုိလ္၀ိပႆနာတရားေတာ္
တစ္ဘ၀သာသနာ
တေစၧဇာတ္လမ္းမ်ား
တစ္ရာနွင္႔တစ္ရက္
တစ္ေယာက္တည္းေနတစ္စိတ္တည္းထား
တုိင္းျပည္ကနုနုမုန္တုိင္းကထန္ထန္(ဗုိလ္မွႈးၾကီးေဟာင္း တင္ေမာင္)
ေတြးသူမ်ား (ကုိတာ)
ေထရ၀ါဒအုတ္ျမစ္(ဦးေရႊေအာင္)
ေဒါက္တာသန္းထြန္းနွင္႔ အင္တာဗ်ဴ
ေဒါင္းဖတ္စာပံုျပင္မ်ား
ဓါတုကထာ နိႆယ
ဓမၼခ်မ္းသာေတြ႔ေအာင္ရွာ (၀န၀ါသီ အရွင္၀ါေသ႒ာဘိ၀ံသ)
ဓမၼစၾကာ ပါဠိ+ျမန္မာ
ဓမၼစၾကာနွင္႔၀ိပႆနာ
ဓမၼပဒ (ဦးေရႊေအာင္)

ဓမၼဒႆနၾသ၀ါဒမ်ား (ဘႏၵႏၱသဒၶမၼ ကိတၱိသာရ.ေအာင္ဆန္းေတာရတပ္ဦးဆရာေတာ္)

နာထ သုတၱန္
ေနေရးဆင္ျခင္ေသေရးျမင္
နွလံုးသားမိတၱဴ (အရွင္ဆႏၵာဓိက)
နုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေျမာက္ေရး
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတရားေတာ္မ်ား (သေျပကန္ဆရာေတာ္)
နိဗၺာန္အယူအဆကုိေထရ၀ါဒရႈေဒါင္းမွေလ႔လာျခင္း
ျဖစ္တည္ျခင္းပဓါန၀ါဒနွင္႔ လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန္းလြင္)
ျဖန္႔ထြက္ေတြးျခင္းႏွင္႔..
ဗီဇနွင္႔ပတ္၀န္းက်င္(ဦးေအးေမာင္)
ဗုဒၶညႊန္ၾကား မေသေဆးတရား (ဘဒၵႏၱကိတၱိသာရ)
ဗုဒၶဘာသာအနုပညာနိဒါန္း
ဗုဒၶ၀ါဒ ေပၚထြန္းျခင္း (ဦးေရႊေအာင္)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဗ်ာမ်ား
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ(ဦးေေအာင္ခင္)
ဘ၀သစၥာအေျဖရွ
ဘ၀အက်ဥ္းသား (ဦးေရႊေအာင္)
ဘ၀အျမင္သစ္ (ဦးေရႊေအာင္)
ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား
မဏိစႏၵာဥဒါန္း
မဟာရာဇ၀င္ၾကီး
မာလုက်ပုတၱသုတ္တရားေတာ္
မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလား
မိဘေက်းဇူးအေက်ဆပ္နည္း(အရွင္ဆႏၵာဓိက)
ေမာင္ေခြးဖုိ႔ကဗ်ာမ်ား
မစၨ်ိမနိကာယ နိႆယ
မုိင္းေပၚေစာ္ဘြားစ၀္စံထြန္း
ျမင္႔ျမတ္ေသာဥေပကၡာ
ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ
ျမတ္ဗုဒၶပြင္႔ေတာ္မူရာမဇၥ်ိမေဒသ
ျမတ္လယ္တီ
ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ဘ၀
ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွလူ၀င္စားမ်ား(တုိးထက္)
ျမန္မာရာဇ၀င္ခ်ဳပ္နွင္႔..
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပိုင္း၁ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း၁ (ခ)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း၂ (က)
ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း အပုိင္း၂ (ခ)
ျမန္မာ႔မဟာဂီတ
ျမန္မာ႔ရုိးရာစကားထာမ်ား
ယမုိက္ပါဠိေတာ္ နိႆယ
ေယာမင္းၾကီးဦးဖုိးလိွဳင္နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း (ေမာင္ထင္)

ရတနာသံုးပါးကုိယံုၾကည္ကုိးကြယ္လာသူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း (ဆန္းလြင္)
ရာဇကုမာရ
ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္
ရာဇ၀င္ (ဦးကုလား)
ေရွ႔ဘ၀ေနာက္ဘ၀ဗုဒၶမေ၀ဖန္နွင္႔...(၀င္းသိန္းဦး)
ရင္႔က်က္စိတ္ထား
ရည္စူးကုသုိလ္
ရွင္ေစာပု
ရွင္ေမြးလြန္းနဲ႔ မင္းနႏၵာ
ရုပ္လွခ်င္ရင္ (ရေ၀ႏြယ္.အင္းမ)
ရယ္စရာေမာစရာ နုိင္ငံေရးဟာသမ်ား
လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္
လိပိဒီပိကာက်မ္း
လူပ်ိဳဘုရားလံုး၀မရွိ
လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား
၀ိနည္း နိႆယ
၀ိနယ ၀ိနိစၦယ သဂၤဟ
၀ိပႆနာတရားအေမးအေျဖမ်ား(၁)
၀ိပႆနာတရားအေမးအေျဖမ်ား(၂)
၀ိပႆနာျမင္ကြင္း
၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား-၁
၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား-၂
၀ိပႆနာရႈနည္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ၾကီး
၀ိဘင္း နိႆယ-၁
၀ိဘင္း နိႆယ-၂
၀ိသာခါနွင္႔ သီတာ
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၁
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၂
၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ နိႆယ-၃
သမုိင္းနွင္႔စကားေျပာျခင္း
သီခ်င္းထဲကဓမၼ.ဓမၼထဲကအလင္း.
သဂၤါယနာတင္ သမုိင္းစံု
သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ နိႆယ
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၁
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၂
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၃
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၄
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၅
သံယုတ္နိကာယ နိႆယ-၆
သိပၸံမွသည္သစၥာဆီသုိ႔
ဲအေျခခံအဘိဓမၼာအက်ဥ္း
အေျချပဳ ပ႒ာန္း (အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)
အနာဂတ္သာသနာေရး
အနတၱလကၡဏာသုတ္ ပါဠိ+ျမန္မာ
အေနာက္တုိင္းမွ နုတ္သီးေကာင္းလွ်ာပါးတုိ႔၏အဆုိမ်ား(အျငိမ္းစားသံအမတ္ၾကီး ဦးသက္ထြန္း)
အရိယ၀ါသတရားေတာ္
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Search

သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ

-ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ(ဓမၼဒူတ)

-အရွင္ဇနိႏၵသာရ(မုံရြာေနဇာ)

Blogroll

-အရွင္အဂၢဥာဏ(ေျမာင္းျမ)
-အရွင္တိကၡိၿႏၵိယာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္နာဒရ (ဟုိပင္)၊
-အရွင္ဣႏၵာစကၠာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္)၊
-အရွင္နႏၵာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္ပညာသိရီ (ဗဟန္း)၊
-အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္စာသင္သား)
-အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ၏ သီရိလင်္ကာနှင့် ဘာသာရေးအမွေ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို pdf အနေဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ click here သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ဘာသာသွေးများ မွေးမြူ ပျိုးထောင်ပေးနေပုံများကို လေ့လာထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန် အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဆောင်းပါးရှည် ဖြစ်သည်။

Popular Posts

Categories

မစုိးရိမ္စာသင္သား အဓမၼ၀ါဒမုိးျပာ အဓမၼ၀ါဒဓမၼေစတီ အျခားကေလာင္ရွင္မ်ား ဆူနာမီ အဓမ္မဝါဒ မိုးပြာ သုတ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) ညြန္ၾကားလြာ သီရိလကၤာႏွင့္ဘာသာေရးအေမြ အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ မွ်ေ၀ခံစား အသင်းအကြောင်း ခ်စ္ငယ္ဒႆန မိစၦာဒိဌိမ်ား လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္းပါး ေ၀ဖန္ေရး ၀ိနိစၧယ Dhammasadi ဓမၼမိတ္ေဆြ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼ၀ါဒကြင္းဆက္ အမွားႏွင့္အမွန္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥပသကာ ဦးေကာ၀ိဒ(ျမိတ္) ေတာင္သာေအာင္ ေဒါက္တာတင့္ဦး E-books ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ စ်င္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးသား အဓမၼ၀ါဒမ်ား ညွန်ကြားလွှာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထက္စုႏွင္းဆီ ဒုႆီသုိ႔သာ ဓမၼကဗ်ာ ဓမၼဓူတအရွင္ပညာေဇာတ ဗာဟိရာနိစၥသုတ္ ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔မရႈႏွင့္ ဘာသာျပန္အလြဲမ်ား မက်က္တက်က္အႏၲရာယ္ မင္းတုန္းမင္း မစုိးရိမ္ စာသင္သား မဟာ္စည္ဆရာေတာ္ လြဲခ်က္ကယ္မနာရေအာင္ သတင္းစာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၃၁- ဘံု သန္႔ရွင္းသာသနာေဆာင္ရြက္စရာ သမၼဳတိရသံဃာ့အဖြဲ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အခ်က္သုံးခ်က္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ေစခ်င္ အတိတ္အနာဂါတ္ကုိသိျမင္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းရည္ အနာဂတ္ေဘး အရွင္ေဃာသိတ အရွင္ေလာကနာထ အရွင္၀ရသာမိ အလဇၨဓမၼအမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း အလွတရား အာဏာစက္ဓမၼစက္ အေမး+အေျဖ ဥာဏ္၀င္း(ပင္လယ္ဘူး) ဦးေအးေမာင္ ဥဳံအမွန္တရား ေက်ာက္သေဘာၤ၀ါဒ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ေနာက္ဆုံးေပၚတရား ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ၀ရဇိန္ ၀ိပႆနာအတုလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ
Powered by Blogger.

Categories