September 11, 2011

အဓမၼ၀ါဒ ေဖာ္ထုတ္တားဆီး ဖယ္ရွားေရးအဖဲြ႔၏ ဖိတ္ေခၚစာမူၿပိဳင္ပဲြ


ရည္ရြယ္ခ်က္


သဂၤါယနာ ေျခာက္တန္တင္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္မညီညြတ္သည့္
ေဟာေျပာေရးသားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕က ၾသ၀ါဒမ်ား၊
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သတိေပးထုတ္ျပန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကား
ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို စိစစ္ေ၀ဖန္ျပသည့္ စာေပမ်ား
ထြက္ေပၚထြန္းကားလာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
အမွန္အတိုင္း သိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ျပန္႔ပြားလာမႈကိုလည္း
ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဓမၼ၀ါဒ ေဖာ္ထုတ္ တားဆီး
ဖယ္ရွားေရးဆုိင္ရာ စာမူၿပိဳင္ပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


စာမူေခါင္းစီး


အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စာမူျပဳစုရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစီးကို
စာေရးသူက သင့္ေလ်ာ္သလုိ သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

စာမူေရးသားရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


၁။ စာေရးသူ၏ ကိုယ္တိုင္ေရးစာမူျဖစ္ၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿပီးစာမူ မျဖစ္ေစရ။


၂။ ျမန္မာစကားေျပ အေရးအသားပုံစံျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားရန္။


၃။ ေထရ၀ါဒဆိုင္ရာ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ စသည္တို႔ႏွင့္အညီ

ေရးသားရန္ႏွင့္ က်မ္းညႊန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခမွတ္စုျဖင့္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပေပးရန္။


၄။ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ညႊန္းရာတြင္ တိုက္ရုိက္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ

စာဖတ္သူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ႏုိင္မည့္ပုံစံျဖင့္ ေရးသားရန္။


၅။ မိမိတို႔ေဒသအလုိက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အဓမၼ၀ါဒမ်ား
(သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ျခင္း) ရွိလွ်င္လည္း
မွန္ကန္တိက်စြာ ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

(အဓမၼ၀ါဒပေပ်ာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိ၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတ မပါရွိရန္ အထူးသတိျပဳရပါမည္)


၆။ စာမူမ်ားကို A-4 စာမ်က္ႏွာ ၁၀-မ်က္ႏွာမွ ၁၅- မ်က္ႏွာအတြင္း
(ကြန္ျပဴတာစာစီ) ေပးပို႔ရန္။


၇။ စာေရးသူ၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစုံ၊
ဆက္သြယ္ရန္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား (ရွိပါက) ေဖာ္ျပရန္။

စာမူေပးပို႔ရန္


စာမူမ်ားကို (၃၁.၁၀. ၂၀၁၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍
ျမတ္ပန္းရဂုံစာေပတိုက္၊ အမွတ္၁၉၄ (ေျမညီထပ္)၊ ၂၉-လမ္း (အထက္)၊
ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း။


ႏွလုံးလွစာေပတိုက္၊ အမွတ္(၅)၊ လမ္း ၁၀၀၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိလုိပါက ေအာက္ပါတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ၀၁-၅၂၁၀၃၂၊ ၀၉-၇၃၀၁၈၅၈၁၊ ၀၉-၇၃၀၃၅၁၁၂၉။


ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း
ပထမဆု -က်ပ္ ၁-သိန္း
ဒုတိယဆု - က်ပ္ ၇-ေသာင္း
တတိယဆု- က်ပ္ ၅-ေသာင္း


မွတ္ခ်က္

(၁) ဆုရစာမူမ်ားအျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာမူမ်ားရွိပါက အထူးဆုမ်ားအျဖစ္

ခ်ီးျမွင့္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။


(၂) ဆုရစာမူမ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ စီစဥ္ထုတ္ေ၀မည္။
ထိုအခါ စာမူအတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခကို သီးသန္႔ ထပ္မံခ်ီးျမွင့္ပါမည္။

တိတၳိဂုိဏ္းဆရာ မုိးျပာဦးဥာဏအား ေထာင္ခ်တာ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္တခုသာျဖစ္၏ - ၃ -
သာသနာေတာ္၌ အဓမၼ၀ါဒီ အ၀ိနယ၀ါဒီမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ႔ျပီဆုိလွ်င္ အႏုနည္းျဖင္႔
ေျဖရွင္းရသည္လည္း ရွိသည္။ အၾကမ္းနည္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရသည္လည္း ရွိသည္။
တစ္ပါးတည္း ေျဖရွင္းရသည္လည္းရွိသည္။ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေျဖရွင္းရသည္လည္း ရွိသည္။

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံဃာ႔ပရိသတ္ႏွင္႔တကြ ဥပုသ္ျပဳရန္ ဥပုသ္အိမ္ထဲ၌
သီတင္းသုံးေတာ္မူလွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခါ သံဃာ႔ပရိသတ္ထဲတြင္ ဒုႆီလ - သီလမဲ႔
ရဟန္းတပါး ပါ၀င္ေန၍ ျမတ္စြာဘုရားက ဥပုသ္ျပဳေတာ္မမူဘဲ ထုိင္လွ်က္သာ သီတင္းသုံး
ေနေတာ္မူပါသည္။ ဤသုိ႔ႏွင္႔ ညဥ္႔သုံးယာမ္ပတ္လုံး ကုန္ဆုံး သြားသည္႔အခါ
အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က အဘိညာဥ္တန္ခုိးျဖင္႔ ၾကည္႔ေတာ္မူေသာအခါ ဒုႆီလရဟန္း
တစ္ပါးကုိေတြ႔ျမင္၍ သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ အျပင္ထြက္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္ရွာပါသည္။
သုံးၾကိမ္ေတာင္းပန္လွ်က္ မရေသာအခါ ဒုႆီလရဟန္းကုိ လက္ေမာင္းကုိကုိင္လ်က္
အျပင္သုိ႔ ဆြဲထုတ္ေခၚယူသြားခဲ႔ပါသည္။

အထေခါ အာယသၼာ မဟာေမာဂၢလာေနာ တံ ပုဂၢလံ ဗာဟာယံ ဂေဟတြာ
ဗဟိဒြါရေကာဌကာ နိကၡာေမတြာ…….။
(ဥေပါသထသုတ္) (အံ၊ ၃။ ၄၄/၅)

ဤ၀တၳဳကုိေထာက္လွ်င္ သာသနာေတာ္၏ ခလုတ္ဆူးေျငာင္႔မ်ား အင္အားမေကာင္းပါက
တစ္ပါးတည္းျဖင္႔ သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည္႔ အစဥ္အလာ ရွိခဲ႔သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။
သုိ႔တည္းမဟုတ္ သာသနာ႔ရန္ဆူးရန္ေျငာင္႔တုိ႔ အုပ္စုဖြဲ႔၍ မုိက္တြင္းနက္ေနပါလွ်င္
အင္အားသုံး၍ ေခ်မႈန္းရန္ ဘဘုရားကုိယ္တုိင္ ခြင္႔ျပဳေတာ္မူခဲ႔သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အခါတစ္ပါး၌ ကီဋာဂီရိဂုိဏ္းသားရဟန္းမ်ားသည္ ကုလဒူသကအေနသနမ်ဳိးစုံျဖင္႔
သာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးလွ်က္ရွိရာ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္သာရိပုၾတာ ႏွင္႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
တုိ႔ကုိေခၚ၍ “ ခ်စ္သားတုိ႔ ကီဋာဂီရိဇနပုဒ္ကုိ သြားၾက၊ သာသနာ႔ ရန္ဆူးရန္ေျငာင္႔တုိ႔ကုိ
ေမာင္းထုတ္ၾက ” ဟု ေစခုိင္းေတာ္မူပါသည္။

ထုိအခါ အရွင္သာရိပုၾတာက “ စ႑ာ ေတ ဘိကၡဴ ဖရုသာ - ျမတ္စြာဘုရား၊ အဲဒီရဟန္းေတြဟာ
ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္လွပါတယ္ဘုရား။ ဘယ္လုိပုံမ်ဳိးျဖင္႔ ႏွင္ထုတ္ရပါမလဲဘုရား ” ဟု
ေလွ်ာက္ေတာ္မူပါသည္။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက…..
“ ေတနဟိ တုေမွ သာရိပုတၱာ ဗဟုေကဟိ ဘိကၡဴဟိ သဒၶိ ံ ကစ ၦထ - ဒါဆုိရင္
ရဟန္းမ်ားစြာ ေခၚသြား အင္အားသုံးျပီး ႏွင္ထုတ္ၾက ” ဟု နည္းေပးခြင္႔ျပဳေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါးလည္း ရဟန္းမ်ားစြာေခၚသြားကာ သာသနာ႔ရန္ဆူး ရန္ေျငာင္႔တုိ႔ကုိ
အျပီးတုိင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း သုတ္သင္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
(ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္၊ ကုလဒူသကသိကၡာပုဒ္နိဒါန္း)

ဤ၀တၳဳကုိ သာဓကျပဳလွ်င္ အဓမၼ၀ါဒီတုိ႔ အားေကာင္းပါက အင္အားသုံး၍ ေခ်မႈန္းသည္႔
အစဥ္အလာသည္ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ကတည္းက ရွိခဲ႔သည္ ဆုိတာကုိ
သေဘာေပါက္ရေပမည္။

ဆုိအပ္ခဲ႔ျပီးေသာ သာဓကတုိ႔ျဖင္႔ မုိးျပာေခါင္းေဆာင္ ဦးဥာဏ ကုိ သံဃမဟာနာယက
ႏွင္႔ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီစြာ
ထုိက္တန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ ဤအေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားေစဖုိ႔
မုိးျပာဦးဥာဏ၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင္႔ သူ၏လုပ္ရပ္တုိ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ် တင္ျပရေပမည္။

လြန္ခဲ႔သည္႔ကာလ (၂၇) ႏွစ္က ဦးဥာဏသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္း မင္းကြန္း ေရႊျမင္တင္ေတာင္မွာ ေနထုိင္သူျဖစ္ပါသည္။ စ်ာန္ရပုဂၢဳိလ္၊ ပဋိသမၻီဒါရ ရဟႏၱာ စသည္ျဖင္႔ ၾကြား၀ါကာ
တရားေဟာခဲ႔သူျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ၾကားသိၾကသျဖင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃနာယက
အဖြဲ႔ၾကီးကပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း သာသနာေရးမူး ဥိးစုိးျမင္႔ က
စြဲဆုိ၍ စစ္ကုိင္းျမဳိ႔နယ္ သံဃနာယက သုိ႔ တင္ခဲ႔သည္။

ရွင္ဥာဏ ႏွင္႔ ရွင္ဂုဏ တုိ႔ႏွစ္ပါး ရွဳံးခဲ႔ၾကပါသည္။ တစ္ဖန္ သူတုိ႔ကပင္ တုိင္းသုိ႔တက္ခဲ႔ၾကသည္။
တုိင္းမွာလဲ သူတုိ႔ပင္ ရွဳံးၾကျပန္သည္။ တစ္ဖန္ ဗဟုိဌာန ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ထံသုိ႔ သူတုိ႔ကပင္ ေစာဒနာ တင္ၾကလ်က္
“သာသနာေရး ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိလြာ” အမည္ျဖင္႔ စတင္၍ ျမဳိ႔နယ္ႏွင္႔တုိင္းတုိ႔က
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာလဲ သူတုိ႔ပင္ ရွဳံခဲ႔၍
ေထာင္ သုံးႏွစ္ၾကခဲ႔ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱမာနိတသီရိဘိ၀ံသေထရ္ ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရ
သိရသည္မွာ (၁၉၈၃-၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ၀ိနည္းဓမၼကံ (၉/၁၁)ျဖင္႔ တရားစြဲခံရျပီးကတည္းက
ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူဖုိ႔ စီရင္ခဲ႔ရာတြင္ တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးက
ေမတၱာရပ္ခံမူေၾကာင္႔ ေထာင္သုံးႏွစ္မွ်ျဖင္႔ ျပီးသြားရျခင္းပင္) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၁-၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေထရ၀ါဒအတြင္းမွ ဂုိဏ္းသီးသန္႔ေထာင္မူျဖင္႔
ေထာင္ (၁၀) ႏွစ္က်ခဲ႔ပါသည္။

ေထာင္က်ခံျပီး ထြက္လာျပီးေနာက္တြင္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံလ်က္
ဂုိဏ္းထူးေထာင္ျပီး မိလိႏၵပဥွာ၀တၱဳ စသည္တုိ႔ကိုပါ ျပန္လည္ကူးယူျဖန္႔ေ၀ေၾကာင္းေတြ႔ရျပီး
(၂၀၀၂-၂၀၀၈)တုိ႔မွာ အၾကီးအက်ယ္ အင္အားၾကီးဂုိဏ္းျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာင္မွ ထြက္လာျပီးကတည္းက ေထရ၀ါဒ သာသနာကုိ ရစရာမရွိေအာင္
ဖ်က္ဆီး၊ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိဖ်က္ဆီးကာ ဘုရားေဟာမဟုတ္သည္ကုိ ဘုရားေဟာ
လုပ္၊ ဘုရားရွင္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲပုတ္ခတ္ကာ ၀ါဒသစ္ထူေထာင္ျခင္းသည္ ခုိင္လုံေသာ
အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေပ၏။ ပိဋကတ္က်မ္းစာတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးထားသည္မ်ားကုိ ျပည္႔ျပည္႔
စုံစုံသိလုိပါက စာေရးသူ၏ http://www.dhammaanalysis.multiply.com/ တြင္ ေလ႔လာႏုိင္
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ ဖုိရမ္ တြင္လည္း ေလ႔လာႏုိင္သည္။

ဦးဥာဏသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာ၀င္တုိ႔ လုိက္နာရမည္႔ အနိမ္႔ဆုံးျဖစ္ေသာ ငါးပါးသီလကုိပင္
ရစရာမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီးထားေပသည္။ ပါဏာတိပါတာ - တိရိစ ၦာန္အားလုံး၏ အသက္ကုိ
သတ္ေကာင္း၏၊ အဒိႏၷာဒါနာ - အဖြဲ႔အစည္းပုိင္၊ အမ်ားပုိင္၊ အစုိးရပုိင္ ပစၥည္းခုိးေကာင္း၏။
ကာေမသု - အမ်ဳိးသမီးေက်နပ္က ကုသုိလ္ေတာင္ရ၊ မုသာ - လိမ္ေျပာေကာင္း။ သုရာ -
လူမွန္းသူမွန္းမသိ မူးကြဲေနေအာင္ မေသာက္ရင္ျပီးေရာ အရက္ေသာက္ေကာင္း၏။

ဤအခ်က္ငါးခ်က္ျဖင္႔ပင္ ပိဋကတ္ကုိဖ်က္ဆီးေသာ ျပစ္မႈ႔ျဖင္႔ ေထာင္ခ်၍ ရႏုိင္ေသာအေၾကာင္း
တရားထင္ရွားေပသည္။ ဒါကုိပင္ ၀င္႔ထန္း ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္ေသာ
ဆရာေတာ္ ဦးဇ၀န တုိ႔ မသိျခင္းေၾကာင္႔ သံဃနာယကကုိ အႏုိင္က်င္႔သည္ဟု
ဆုိေလသေလာ၊ ဦးဥာဏကုိ ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ သံဃမဟာနာယက၏ အျပစ္လည္းမဟုတ္
အာဏာပုိင္မ်ား၏ အျပစ္လည္း မဟုတ္ေခ်၊ ဗာေလာ ဒေ႑န ဒမၼေတ - လူမုိက္ကုိ
ဒုတ္ၾကီးၾကီးျဖင္႔ ဆုံးမအပ္သည္ ဟူေသာ အဆုံးအမႏွင္႔ အညီ တတိယအၾကိမ္
ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပး၍ ဆုံးမျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ တရားခံအစစ္ အေၾကာင္းတရားအစစ္ကုိ မသိရွိၾကေသး ေသာေၾကာင္႔
၀င္႔ထန္း ႏွင္႔ ဦးဇ၀နတုိ႔က အႏုိင္က်င္႔သည္ဟု အထင္ေရာက္ေခ်သည္။
တိတၳိ၀ါဒႏွင္႔ ဗုဒၶ၀ါဒ ကြာျခားသည္မွာလည္း ဤသုိ႔ပင္ျဖစ္၏ တိတၳိတုိ႔၀ါဒသည္
အေၾကာင္းတရားကုိ မပယ္၊ မူလအရင္းခံေရေသာက္ျမစ္ကုိ မပယ္ဘဲ အက်ဳိးတရားကုိသာ
ပယ္သတ္တတ္ေပ၏။ ထုိကဲ႔သုိ႔ တရားခံအစစ္ အေၾကာင္းတရားအစစ္ကုိ မသိေသးသမွ်
ကာလပတ္လုံး........
သု၀ါန၀ုတၱိေနာ ပန တိတၳိယာ။
(၀ိသုဒၶိ၊ ၂။ ၁၃၈။ ပဋိသံ၊ ဌ၊ ၁။ ၁၄၇)

ခဲျဖင္႔ ပစ္သူကုိ အေရးမစုိက္ ခဲကုိသာ လုိက္ကုိက္တတ္ေသာ ေခြးမုိက္ကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္။

ဥပမာအားျဖင္႔ အိမ္ဦးခန္း၌ မစင္တက္စြန္႔ေသာ ေခြးကုိ အိမ္ရွင္က ရုိက္ရာတြင္အိမ္ရွင္၏
အျပစ္မဟုတ္။ ရုိင္းပ်ေသာ ေခြး၏ အျပစ္သာ ျဖစ္၏။
ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူကုိ ထုိက္တန္သည္႔ ဒဏ္ခ်ရာ၌ တရားစီရင္သူ၏ အျပစ္မဟုတ္၊
ဒုစရုိက္ေကာင္၏ အျပစ္သာ ျဖစ္၏။
ထုိနည္းတူစြာပင္ ဓမၼကုိ ေစာ္ကားလာသူကုိ သုတ္သင္ရာ၌ သုတ္သင္သူ၏ အျပစ္မဟုတ္၊
ေစာ္ကားသူ၏ အျပစ္သာ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶကုိ စြပ္စြဲလာ၍ ဒဏ္ခတ္ရာ၌ ဒဏ္ခတ္သူ၏ အျပစ္မဟုတ္၊
စြပ္စြဲသူ၏ အျပစ္သာ ျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဒဏ္ခတ္ မခံခ်င္လွ်င္ အစကတည္းက ဗုဒၶကို မစြပ္စြဲသင္႔ေခ်၊
ဓမၼကုိ မေစာ္ကားသင္႔ေခ်၊ သာသနာကို မဖ်က္စီးသင္႔ေခ်၊


အရွင္၀ရသာမိ
www.sbay-student.org
www.dhammaanalysis.multiply.com

September 7, 2011

တိတၳိဂုိဏ္းဆရာ မုိးျပာဦးဥာဏအား ေထာင္ခ်တာ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္တခုသာျဖစ္၏ - ၂ -
သာသနာကုိ ဖ်က္စီးဖုိ႔ၾကဳိးစားလာလွ်င္၊ သာသနာကုိ ေစာ္ကားဖုိ႔ၾကဳိးစားလာလွ်င္ ဘုရားအစ
ရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနဘူးဆုိတာ အပုိင္း - ၁ - မွ သာဓကျဖစ္စဥ္ မ်ားကုိၾကည္႔ပါက ထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏုိင္ေပသည္။ အျခားေသာသာဓကမ်ားကုိလည္း
ဤအပုိင္းတြင္ ထပ္မံ၍ တင္ပါဦးမည္။

သာသနာေတာ္၌ အဓမၼ၀ါဒီမိစၦာတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘုရားအစရွိေသာ
သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အဘယ္သုိ႔ စိတ္ႏွလုံးတုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားေအာင္ ထိတ္လန္႔တုန္လွဳပ္စြာ ခံစားၾကရသည္ကုိ ေရွးဦးစြာ သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ဓမၼဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူ၊ ဓမၼကုိ ေစာ္ကားလာသူမ်ားကုိလည္း
ေခါင္းမေဖာ္၀ံ႔ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ္မူျမဲပင္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္က တံငါသည္သား
သာတိ မည္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါး ရွိခဲ႔ဘူးသည္။ ထုိရဟန္းကား ဗဟုသုတနည္းပါးသည္႔အေလွ်ာက္
သႆတဒိဌိ ရွိသူျဖစ္၏။

ထုိရဟန္း ယူဆပုံက “ခႏၶာငါးပါးအနက္ ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤ ါရတုိ႔သည္ ျဖစ္ေလရာ
ဘ၀မွာပင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခဲ႔ေလသည္၊ ၀ိညာဥ္သည္ကား ဤဘ၀မွ ထုိဘ၀သုိ႔လည္းေကာင္း၊
ထုိဘ၀မွ ဤဘ၀သုိ႔ လည္းေကာင္း က်င္လည္က်က္စားကူးသြား၏ ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။
၀ိညာဥ္သည္ ျမဲ၏ဟူေသာ သႆတဒိဌိအယူပင္ ျဖစ္၏။ အမွားေတြကုိ အမွန္လုပ္ျပီး
လုိက္လံေဟာေျပာ ျပသေန၏။ မတရားေတြကုိ တရားလုပ္ျပီး လုိက္လံေဟာေျပာျပသေန၏။
ဘုရားေဟာ မဟုတ္ပါဘဲ ဘုရားေဟာဟု ေဟာေျပာျပသေန၏။

ထုိသာတိရဟန္းအား ရဟန္းေကာင္းတုိ႔က ၀ုိင္း၀န္းကဲ႔ရဲ႕ၾကျပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ အပ္ႏွံၾကေပသည္။
ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သာတိရဟန္းအား ေမာဃပုရိသဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားကုိ ပလူပ်ံေအာင္
ခ်ီးျမင္႔ျပီး ေခါင္းမေဖာ္၀ံ႔ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ္မူပုံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သိရွိႏုိင္ေပသည္။

“မဂ္ဖုိလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာေယာက်ာၤး(အလကားေကာင္)- အဘယ္မည္ေသာသူအား
ငါ ဤသုိ႔ေဟာအပ္သည္ကုိ သင္ သိသနည္း၊ ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)
ငါသည္ “၀ိညာဥ္သည္ အေၾကာင္းကုိစြဲ၍ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းကုိၾကဥ္၍ ၀ိဥာဏ္ျဖစ္ျခင္းမည္သည္
မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင္႔ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္ေလာ။
ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)၊ ထုိသုိ႔ေဟာထားပါလွ်က္ သင္သည္ မိမိအမွားကုိ
ယူဆျခင္းျဖင္႔ ငါတုိ႔ကုိလည္း စြပ္စြဲ၏။ မိမိကုိယ္ကုိလည္း ျဖဳိဖ်က္၏။
မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမူ႔ကုိလည္း ျဖစ္ပြါးေစ၏၊ ေမာဃပုရိသ - (အလကားေကာင္)၊
ထုိအမွားကုိ ယူဆျခင္းသည္ သင္႔အားရွည္ၾကာျမင္႔စြာေသာ ကာလပတ္လုံး အစီးအပြါးမဲ႔ျခင္း၊
ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႔“ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ႏွဳတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာဘဲ လည္ပင္းငုိက္ဆုိက္ျဖစ္ခါ
မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ျပီး မွဳိင္ေတြလုိက္ ထုိင္ေနရေလ၏။ ဤကား ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္တုိင္
အဓမၼ၀ါဒီ မိစၦာရဟန္းကုိ ပရိသတ္ အလည္၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ဳိးႏွိမ္ႏွိပ္ကြပ္ပုံျဖစ္၏။
(မဟာတဏွာသခၤယသုတ္) (မ၊ ၁၊ ၃၂၃။ ျမန္မာျပန္-၃၃၂)

ဤကဲ႔သုိ႔ သာသနာေတာ္၌ မိစၦာေကာင္ တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ၾကည္ညဳိသူအေပါင္း
ဆင္းရဲေၾကာင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ မိစၦာေကာင္သည္ သာသနာေတာ္၌
မဟာေစာရ(ဗုဒၶကုိ ပုန္ကန္သည္႔ မဟာသူပုန္ၾကီး) ဟု အမည္ေပးရေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာ၀ကတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားနည္းတူ ဓမၼကုိေစာ္ကားလာသူမ်ားအား
ရံဖန္ရံခါ၌ ဓမၼဘက္မွ ဒဏ္ခတ္သည္႔ ျဖစ္ရပ္တခုကုိ ဆက္၍ျပပါဦးမည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က သာဋိမတၳိယ အမည္ရေသာ မေထရ္တစ္ပါး ရွိခဲ႔ဘူးသည္။
ထုိ မေထရ္သည္ စ်ာန္အဘိဥာဥ္ရဆဠာဘိည ရဟႏၱာတစ္ပါးျဖစ္၏။ ထုိမေထရ္ကုိ ၾကည္ညဳိ
ကုန္ေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားအနက္ ရုပ္ရည္ရူပကာ ေခ်ာေမာလွပ၍ ရွဴ႕ခ်င္စဖြယ္အမ်ဳိးသမီးငယ္
တစ္ေယာက္သည္ မေထရ္ အား အျမဲတန္းရုိေသစြာ ဆြမ္းဆက္ကပ္ ေလာင္းလွဴသူျဖစ္၏။
ထုိအေၾကာင္းကုိ သိရွိေသာ မာရ္နတ္ၾကီးက “ဒီရဟန္း မေကာင္းသတင္းထြက္ေအာင္ ငါလုပ္မည္၊
ဒီရဟန္း ေထာက္တည္ရာမရေအာင္ ငါလုပ္မည္” ဟုၾကံစည္ကာ သာဋိမတၳိယမေထရ္
အေယာင္ေဆာင္၍ ဆြမ္းခံၾကြရင္း အမ်ဳိးသမီးလက္ကုိ ဆြဲကုိင္လုိက္ပါသည္။

ထုိအျခင္းအရာကုိ သိျမင္ေသာ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတုိ႔က ထုိမေထရ္ကုိ အၾကည္ညဳိပ်က္ခါ
မရုိေသ မေလးစားၾကေတာ႔ေပ။ မေထရ္ကလည္း အိမ္ရွင္တုိ႔၏ အရုိအေသမဲ႔ေသာ အမူအရာကုိ
ျမင္၍ ဆင္ျခင္ၾကည္႔ေတာ္မူေသာအခါ မာရ္နတ္၏လက္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိလုိက္ေပသည္။
ထုိသုိ႔ သိရွိလုိက္သည္ႏွင္႔ တျပဳိင္နက္ မာရ္နတ္ကုိ ဒဏ္ခတ္ေသာအားျဖင္႔ “မာရ္နတ္၏ လည္ပင္း၌ ေခြးေသပုတ္ၾကီး စြပ္ေစသတည္း” ဟု အဓိဌာန္လုိက္၏။ ဤျပႆနာကုိ မာရ္နတ္ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျပီးမွ ေခြးေသပုတ္ကုိ ရုပ္သိမ္း လုိက္ေတာ႔ေပသည္။
(ေထရ၊ ဌ၊ ၁၊ ၄၆၁ )

ဤသာဓက ျဖစ္စဥ္ကုိၾကည္႔ပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ သာ၀ကတုိ႔သည္ ဓမၼ၀ိနယကုိ
ေစာ္ကားလာပါက လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနဘဲ မာရ္နတ္ၾကီးကုိပင္ ဒဏ္ခတ္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းသည္ကုိ
ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိသာဓကမ်ားကုိၾကည္႔၍ တိတၳိဂုိဏ္းဆရာမုိးျပာဦးဥာဏ အား သံဃမဟာနာကမွ စိစစ္သုံသပ္၍
အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕တြင္
တင္ျပသြားပါမည္။ တဖက္မွ ေဆာင္းပါးရွင္၀င္႔ထန္းက မုိးျပာ၀ါဒ နဲ႔ပတ္သက္၍
ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက မုိးျပာ၀ါဒအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္ ဟု
တင္ျပထားပါသည္။ ၀င္႔ထန္း ၏ တင္ျပပုံမွာ မုိးျပာဦးဥာဏ၏ ၀ါဒကုိ စိတ္၀င္စား၍ သေဘာက်၍
ေဆြးေႏြးထားသလုိမ်ဳိး ထင္ေအာင္ ေရးထားေပသည္။ မွန္ေပ၏ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ တြင္
မုိးျပာ၀ါဒ အေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀င္႔ေဆြးေႏြးထားတာကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

ထုိေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ မုိးျပာ၀ါဒကုိၾကဳိက္၍ ေဆြးေႏြးထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။
သာသနာကုိ ဖ်က္စီးေနသည္႔ မုိးျပာ၀ါဒ ဟု ပုိ႔စ္ပုိင္ရွင္ ကုိႏုိဗယ္မန္း မွ စတင္၍
ေဆြးေႏြးထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္တခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။
၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးသူ ကုိယ္ဟယ္ရီလြင္၊ အေအာင္၊ ကုိတာေတ၊ ကုိေက်ာ္ 81 နဲ႔ ဓမၼမိတ္ေဆြ
အမ်ားစုက မုိးျပာ၀ါဒကုိ ေရွ႕တြင္ ဆုိအပ္ခဲ႔ေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးၾကီးမွ မိစၦာဒိဌိေတြကုိ
ႏွိပ္ကြပ္သလုိ ႏွိပ္ကြပ္ဆုံးမထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
ထုိအေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာဖုိရမ္သုိ႔ စာဖတ္သူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ေလ႔လာပါက
သိရွိႏုိင္ေပ၏။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ ဖုိရမ္ တြင္မကေသး ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖုိရမ္ မွာလည္း
ရွိပါေသး သည္။ ထုိဖုိရမ္တြင္လည္း ကုိေတဇဟိန္း ႏွင္႔ သာသနပါလအဖြဲ႔သား ဓမၼမိတ္ေဆြ
မ်ားက သာသနာကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည္႔ ၀ါဒတခုအျဖစ္ ရွဴ႕ျမင္သုံးသပ္၍
ေဆြးေႏြးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါေသးသည္။

တုိးတက္လာေသာ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ သာသနာကုိ မီဒီယာ က႑ျဖင္႔
ဘုရားရွင္ႏွင္႔သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ အဆုံးမကုိ နာခံ၍ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေနသည္ကုိ
ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ေပ၏။အရွင္၀ရသာမိ
http://www.sbay-student.org/
http://www.dhammaanalysis.multiply.com/

တိတၳိဂုိဏ္းဆရာ မုိးျပာဦးဥာဏအား ေထာင္ခ်တာ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္တခုသာျဖစ္၏ - ၁ -
မုိးျပာဦးဥာဏကုိ ေထာင္ခ်တာ အႏုိင္က်င္႔တာလားဆုိတဲ႔ အေမးကုိ စာေရးသူက ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖေပးခ်င္လုိ႔ ဒီေခါင္းစဥ္ကုိေပးျပီး ဒီပုိ႔စ္ကုိ ေရးဖုိ႔ျဖစ္လာပါတယ္။
တဖက္မွေဆာင္းပါးရွင္ ၀င္႔ထန္း ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္ထားျပဆုိျပီးေတာ႔မုိးျပာဦးဥာဏကုိ
ေထာင္ခ်လုိက္တာဟာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္တခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖုိ႔အတြက္ အပုိင္းခြဲျပီး တင္ျပသြားပါမယ္၊

ေဆာင္းပါးရွင္း ၀င္႔ထန္းက ဗုဒၶ၀ါဒ ဟာ အစဥ္အလာထုံစံအားျဖင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ျပီး
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ႔ ဘာသာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလာပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ ဒါဟာလုံး၀
မွန္ကန္ေသာ စကားပါပဲ။ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူသူမ်ားအေပၚကုိ အႏုိင္က်င္႔ျပီး
ဗုဒၶအယူ၀ါဒ ကုိ လက္ခံလာေအာင္ ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ႔ပါဘူး ဒါကုိ ကမၻာတ၀န္းလုံးက
ဘာသာတရားကုိ စိတ္၀င္စားတဲ႔ လူေတြ အားလုံးသိပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါးတုိ႔တြင္ ဧဟိပႆိက ဂုဏ္ေတာ္ပါ၀င္တယ္။ ဧဟိပႆိက
ဆုိတာ အစမ္းသပ္ ခံရဲျခင္းပါပဲ။ လာလွည္႔ ရွဴ႕လွည္႔စမ္းသပ္လွည္႔ ဟု ဖိတ္ေခၚရဲျခင္းပဲ။
ထုိသုိ႔ ဖိတ္ေခၚရဲျခင္း မွာလည္း “သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ” ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္
ေဟာၾကားထား ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္၏။ ေကာင္းျခင္း သုံးျဖာႏွင္႔ ျပည္႔စုံေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။
သႏၵိဌိေကာ-တကယ္ရွဴ႕လ်င္တကယ္ျမင္ တကယ္သိ ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။
အကာလိေကာ- အခ်ိန္မေရြး အက်ဳိးေပးျခင္း၊ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းအက်ဳိးေပးျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။
ဒီအခ်က္ၾကည္႔ပါက ထင္ထင္ရွားရွား သိႏုိင္ပါတယ္ တျခားေသာဘာသာ၀င္ေတြကုိလည္း
လာလွည္႔ ရွဴ႕လွည္႔ ဆုိျပီး ရဲရဲတင္းတင္း ဖိတ္ေခၚရဲတဲ႔ ဘာသာတခုပါ၊ အစမ္းသပ္ခံရဲတဲ႔
ဘာသာတခု ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူသူေတြလုိက္ခံတုိက္ခုိက္ေနတာမ်ဳိး မရွိသလုိ၊
အတင္းအက်ပ္ ဗုဒၶဘာသာထဲ၀င္ရန္ ဆြဲေခၚေနတာမ်ဳိးလည္း မရွိခဲ႔ပါဘူး၊
သုိ႔ေသာ္လည္း ဗုဒၶအယူ၀ါဒကုိ တုိက္ခုိက္လာမယ္ဆုိရင္ ဘုရားရွင္
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနခဲ႔တဲ႔ အစဥ္အလာေတာ႔ ထင္ရွားစြာ ရွိပါတယ္။

သာသနာေတာ္မွာ အႏ ၱရာယ္က်ေရာက္လာျပီဆုိရင္ ျမတ္စြာဘုရားေတာင္မွ
ေကာသလမင္းေတာင္မွ သိၾကားမင္းေတာင္မွ အျငိမ္မေန လက္ပုိက္ျပီးၾကည္႔မေနခဲ႔ဘူးဆုိတာ
အစဥ္အလာရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဇိနတၳပကာသနီ ကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလာက္မွ် ဖတ္ၾကည္႔လွ်င္
စာဖတ္သူ သိပါလိမ္႔မယ္။ ပုရာဏကႆၾကီး ဦးေဆာင္တဲ႔ ဒိဌိေတြက ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔
တန္ခုိးျပဳိင္မယ္ လုိ႔ေျပာတဲ႔အခါ ျမတ္စြာဘုရားက တကယ္တန္ခုိးျပဳိင္ခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီလုိ တန္ခုိးျပဳိင္တဲ႔အခါမွာ တန္ခုိးျပျပီး မိစ ၦာဒိဌိေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔ပါတယ္။
ကုိယ္႔သာသနာကုိ ေစာ္ကားလာတဲ႔သူကုိ တန္ခုိးနဲ႔ ႏွိမ္ႏွင္းတယ္၊

အဲဒီလုိ တန္ခုိးနဲ႔ ႏွိမ္ႏွင္းတဲ႔အခါမွာ ေကာသလမင္းကလည္း အစြမ္းကုန္ကူညီပါတယ္၊
ပရိတ္သတ္ေတြ လူေတြ စုေပးတယ္၊ စည္တီးလွည္႔လွည္ျပီးေတာ႔ ေၾကညာတယ္ လာၾကေဟ႔
တိတၳိေတြကုိ ျမတ္စြာဘုရားက တန္ခုိး ျပျပီး ႏွိမ္ႏွင္းေတာ႔မယ္ ၾကည္႔ၾက တန္ခုိးျပပြဲကုိ
သာ၀တၳိျပည္ တျပည္လုံး မၾကည္႔မေနရ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ စည္တီး လွည္႔လွည္ျပီးေတာ႔
ေၾကညာေမာင္းခပ္ပါတယ္။

ေနာက္ သိၾကားမင္းကလည္း ဘုရားသာသနာကုိ ဘာအရည္ အခ်င္းမွ မရွိတဲ႔ေကာင္ေတြက
ဘုရားကုိ အန္တုတယ္ ေသေပေစ႔ဆုိျပီး အဲဒီတိတၳိေတြကုိ ေရရယ္ ေလရယ္ ေနရယ္ ေပါင္းျပီးတုိက္ခုိက္ပါတယ္။ သာသနာ႔အႏ ၱရာယ္က်ေရာက္လာတဲ႔အခါ သိၾကားမင္းလည္း
အျငိမ္မေနပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခါ ကရဏီဆုိတဲ႔ ဥပါသိကာမေလးကလည္း ေကာင္းကင္ေပၚတက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားကုိ
ေလွ်ာက္တယ္ ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္တုိင္ မႏွိမ္ႏွင္းပါနဲ႔ တပည္႔ေတာ္ ဒီေကာင္ေတြကုိ
ႏွိမ္ႏွင္းမယ္ဆုိျပီး ေလွ်ာက္ တယ္ - ေနာက္ ခုႏွစ္ႏွစ္သားကုိရင္ေလးကလညး္ ဒီလုိပဲ
အနာထပိဏ္သူေဌး နဲ႔ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ ဥပၸလ ၀ဏ္ေထရီ တုိ႔ကလည္း ျမတ္စြာဘုရားကုိ ကုိယ္တုိင္မႏွိမ္ႏွင္းပါနဲ႔ တပည္႔ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ႏွိမ္ႏွင္းပါမယ္ဆုိျပီး က်ေရာက္လာတဲ႔
သာသနာ႔အႏ ၱရာယ္ကုိ အျပဳိင္အဆုိင္ ႏွိမ္ႏွင္းၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ႔ ပုရာဏကႆပ တိတၳိဂုိဏ္းဆရာၾကီး ဘုရားကုိအန္တုလုိ႔မရလုိ႔ အရွက္ကြဲျပီး
ေရထဲငုံ႔ျပီး ေသသြားရရွာပါတယ္။ ဒါကုိၾကည္႔မယ္ ဆုိရင္ ဒီေကာင္ေတြကုိ ျမတ္စြာဘုရားက တန္ခုိးျပစရာမလုိဘူး အဘိဥာဥ္ရတဲ႔ ခုႏွစ္ႏွစ္သားကုိရင္ေလးကုိ ဆုံမခုိင္းရင္ကုိရတယ္
ဒါေပမယ္႔ ျမတ္စြာဘုရားက ကုိယ္တုိင္ကုိ ဆုံးမတယ္ ႏွိပ္ကြပ္တယ္၊ ဒါကုိၾကည္႔ေသာ အားျဖင္႔ သူတည္ေထာင္ထားတဲ႔ သာသနာေတာ္ၾကီးကုိ ဖ်က္လုိ႔ဖ်က္ဆီးလုပ္လာရင္
ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခႏ ၱီမေနဘူး လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနဘူး ေၾကာင္႔ၾကမဲ႔မေနဘူး
ဆုိတာကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ၀ါသနာ နဲ႔တကြ ကိေလသာအားလုံးကုိ
အကုန္ပယ္ထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုရာဏကႆပၾကီးကုိ သူ တန္ခုိးျပဋိယာ
ျပလုိက္လုိ႔ရွိရင္ ေသမယ္ဆုိတာကုိလည္း သိထားတာပါပဲ၊
ဒါေပမယ္႔ ထည္႔မတြက္ႏုိင္ဘူး ေသေစလုိတဲ႔စိတ္ေတာ႔မရွိဘူး၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွိမ္ႏွင္းမယ္ဆုိတဲ႔
စိတ္ကေတာ႔ရွိေနတယ္ သာသနာေတာ္ကုိ ေစာ္ကားလာရင္ ဒီပုံဒီနည္းနဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ၾကဆုိျပီး
ျမတ္စြာဘုရားက ႏွဳတ္ေတာ္က ထုတ္ေဖာ္မေျပာရုံတမယ္ပဲ ေရွ႕ကေနလုပ္ျပသြားတဲ႔
အစဥ္လာသာဓက ထင္ရွားရွိပါတယ္။
ဒါဟာ လူမင္းဘက္က ေကာသလမင္း၊ နတ္မင္းဘက္က သိၾကားမင္း၊ ရဟန္းဘက္က
ဘုရား သုံးဦးေပါင္းျပီး သာသနာမွာက်ေရာက္လာတဲ႔ အႏ ၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔တာပါပဲ၊

ျမတ္စြာဘုရားဟာ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရွ႕ကေန လုပ္ျပသြားခဲ႔သလုိ ႏွဳတ္ေတာ္က
ထုတ္ေဖာ္ျပီး ေျပာၾကားသြားတဲ႔ သုတၱန္တခု ရွိပါေသးတယ္၊ အဲဒီသုတၱန္က
ကိ ံဒိဌိက သုတ္(မင္းဘာအယူရွိ သလဲဆုိတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါပဲ) အဂုၤတၳရနိကယ္၊
ဒႆကနိပါတ္၊ ဥပါလိ၀ဂ္မွာ ပါရွိပါတယ္။

အခါတစ္ပါးမွာ အနာထပိဏ္သူေဌးက တိတၳိေတြရဲ႕ေက်ာင္းကုိသြားျပီးေတာ႔ အယူ၀ါဒ
စစ္ထုိးတယ္၊ တိတၳိေတြက သင္ဘာအယူရွိသလဲ လုိ႔ေမးတယ္ အနာထပိဏ္သူေဌးက
ငါ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အယူ၀ါဒအားလုံး ကုိမသိဘူးတဲ႔ အဲဒါဆုိရင္ ရဟန္းေတြကေကာ
ဘာအယူရွိသလဲတဲ႔ ရဟန္းေတြရဲ႕အယူ အကုန္လုံးကုိ ငါမသိဘူး တဲ႔
အဲဒါဆုိရင္ သင္ကေကာ တဲ႔ အဲဒီမွာ အနာထိပိဏ္သူေဌးက ျပန္ေျပာပါတယ္
ငါ႔အယူကုိသိခ်င္ရင္ မင္းတုိ႔ အယူကုိအရင္ေျပာေပါ႔ အဲဒီေတာ႔ ဒိဌိေတြက သူတုိ႔အယူျဖစ္တဲ႔
သႆတ ဥေစၦဒ တုိ႔ကုိ အကုန္ေျပာပါတယ္။

အနာထိပိဏ္သူေဌးၾကီးကလည္း ေအးေအးေဆးေဆး ထုိင္နားေထာင္လုိ႔လည္းျပီးေရာ
တလုံးခ်င္းေခါင္းငု႔ံျပီး ေနရေအာင္ အရွက္ရေလာက္ေအာင္ မ်က္ႏွာမသာမယာျဖစ္ေအာင္
တခြန္းတေလမွ ျပန္မေျပာႏုိင္ေအာင္ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပန္ႏွိပ္ကြပ္တယ္၊
တိတၳိေတြရဲ႕အယူ ဘာေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာရသလဲဆုိတာကုိ ေျပာ ဆုိျပီး ႏွိပ္ကြပ္တယ္၊
အဲဒီမွာ တိတၳိေတြ အရွဳံးၾကီးရွဳံးျပီး သူေဌးၾကီးကုိဘာမွျပန္မေျပာႏုိင္ေတာ႔ သူေဌးၾကီးလည္း
တိတၳိေတြရဲ႕ေက်ာင္းမွ ျပန္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံကုိသြားျပီးေတာ႔ အေၾကာင္းစုံကုိ
ျမတ္စြာဘုရားအား ၀မ္းသာ အားရေလွ်ာက္ျပပါတယ္။

အဲဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရားက သာဓု ေခၚပါတယ္၊ ေနာင္မလုပ္ပါနဲ႔ကြာ သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔
အယူမွားတာ ေနပါေစ ကမၼသကာေပါ႔ဆုိတဲ႔ စကားမ်ဳိးကုိ ဘုရားမသုံးပါဘူး
“သာဓု သာဓု ဂဟပတိ - သူေဌးၾကီး ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္”
ဧ၀ံ ေဟာေတ ေမာဃပုရိသာ ကာေလန ကာလံ သဟဓေမၼန သုနိဂၢဟိတံ နိဂၢေဟတဗၺာ -
ဒီလုိပဲ ဒီအလကားေကာင္ေတြကုိ၊ နိဂၢေဟတဗၺာ - ႏွိပ္ကြပ္ရမယ္ ဘယ္လုိ ႏွိပ္ကြပ္ရမလဲဆုိရင္
သုနိဂၢဟိတံ - ေကာင္းေကာင္းကုိ ႏွိပ္ကြပ္ဆုံးမရမယ္ တဲ႔ ဒါေပမယ္႔ အသားလြတ္ၾကီး

လားဆုိေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး - သဟဓေမၼန - ယုတၱိယုတၱန္ျပျပီးေတာ႔ ဆုံးမကြ
ဆုိျပီး ဘုရားက ေသခ်ာသင္ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ခါတရံပဲလားဆုိေတာ႔ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊
ကာေလန ကာလံ - ရံဖန္ ရံခါ အခါခြင္႔ သင္႔ရင္ သင္႔သလုိ အခြင္႔အေရးရရင္ ရသလုိ
ၾကဳံရင္ ၾကဳံသလုိ ႏွိပ္သာႏွိပ္ကြပ္ကြာဆုိျပီး ဆုံးမခဲ႔တာပါပဲ၊

အနာထပိဏ္ သူေဌးၾကီးကုိလည္း ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါတယ္။ သူေဌးၾကီး ျပန္သြားတဲ႔အခါမွာ
ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းပရိသတ္ ကုိ မိန္႔တယ္
“ေယာသိေတာ ဘိကၡေ၀ ဘိကၡဴ ဣမသၼိ ံ၀ႆသရူပ သပေႏ ၱာ ဣမသၼိ ံ ဓမၼ၀ိနေယ -
ခ်စ္သား တုိ႔ ငါဘုရားရဲ႕သာသနာေတာ္မွာ အသက္တစ္ရာ ၀ါတစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္ရတဲ႔ပုဂၢဳိလ္
ျဖစ္ေစကာမူ၊ ေသာဟိ ဧ၀ ေမ၀ံ အညတိတၳိေယ ပရိဗၺာဇေက သုနိဂၢဟိတံ နိဂၢေဏယ် -
၀ါ တစ္ရာရလုိ႔ အသက္တစ္ရာ႔ႏွစ္ဆယ္ရတဲ႔ မေထရ္ၾကီးျဖစ္ေစ ထုိင္မေနရဘူး
သာသနာပျဖစ္တဲ႔ တျခားေသာ တိတၳိေတြကုိ ဒီပုံဒီနည္းနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း ႏွိပ္ကြပ္ဆုံးမရမယ္ - ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ႔ ယထာတံ အနာထပိ႑ိေကန ဂဟပတိနာ နိဂၢဟိတာ -
သူေဌးၾကီး ဆုံးမသလုိမ်ဳိး ဆုံးမရမယ္” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
ဒါဟာ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သာဓက ပါ။

ေနာက္တခု ရွိပါေသးတယ္ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံျပီး တတိယသံဃာယနာတင္တဲ႔အခ်ိန္က
ရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ ဟာ အာဏာပုိင္မင္းတစ္ပါးျဖစ္တဲ႔ သိရိဓမၼာေသာက
မင္းၾကီးနဲ႔ေပါင္းျပီး သံဃာယနာမတင္ခင္မွာ တိတၳိေတြကုိ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔ပါတယ္။
အဲဒီ တတိယသံဃာယနာ ဘာေၾကာင္႔တင္သလဲ ဆုိရင္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာမွာ
သာသနာ႔အႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္ေနခဲ႔လုိ႔ပါပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အိႏၵိယျပည္မွာ
ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၆ သန္း(သိန္း - ၆၀) ရွိပါတယ္၊ သိလ၀ႏၱရဟန္းေတြပါပဲ၊
အဲဒီ သိန္းေျခာက္ဆယ္ရွိတဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတြထဲမွာ ၆ ေသာင္းရွိတဲ႔ ဒုႆီလရဟန္းေတြ
မည္သူမွ ရဟန္းခံသကၤန္း၀တ္ေပးျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ္တုိင္သကၤန္းေကာက္၀တ္ျပီး
သာသနာေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ၾကဳိးစားေတာ႔တာပါပဲ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဟန္းတု ဒုႆီလရဟန္းေတြ နဲ႔ ရဟန္းစစ္ေတြကုိခြဲျခားဖုိ႔အတြက္
အေသာကမင္းၾကီးကုိယ္တုိင္ ရွင္မဟာ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ထံမွာ
ခုႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ ဗုဒၶအယူ၀ါဒေတြကုိသင္ယူျပီး မင္းၾကီးကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျပီး
အဲဒီတိတၳိေတြကုိ လူ၀တ္လဲျပီး တုိင္းျပည္ကႏွင္ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္၊ ေနာက္ တတိယသံဃာယနာ
တင္ခဲ႔တယ္ တတိယသံဃာယနာတင္တယ္ဆုိတာက တိတၳိေတြရဲ႕တရားနဲ႔ ဗုဒၶရဲ႕
တရားမေရာေႏွာေအာင္ လုပ္လုိက္ တာပါပဲ ကထာ၀တၳဳက်မ္းကုိ ေလ႔လာမယ္ဆုိရင္
ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ အကုန္သိႏုိင္ပါတယ္။အရွင္၀ရသာမိ
http://www.sbay-student.org/