January 29, 2010

ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ ျမတ္ဗုဒၶေဟာပါသည္

Dr Phyo Wai Kyaw | 7:40 AM | | | Be the first to comment!


ျမတ္ဗုဒၶက ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားပါလ်က္ ''ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာ''ဟူ၍ ေရးသားထားေသာ အဓမၼဝါဒစာေပမ်ား ျပန္႔ပြါးေနၾကပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီက-

''က်ဳပ္တို႔က သူတို႔ကို အဓိကဆံုးမတာမွာ ဘယ္တရားမွ မရခ်င္ေန ရခ်င္ရ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကိုေတာ့ မေတြးရဘူးေနာ္-လို႔ ဆိုတာေလာက္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ ခ်ာတိတ္ကေလးေတာင္ သိတန္ရာတယ္လို႔ ထင္တယ္။ (ပ)။ အဲဒီအစဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ဘဝ-ေနာက္ဘဝ မေတြးရဘူးလုိ႔ ဆုိတဲ့ဟာကုိ (သူက ေလွ်ာက္ထားလာတယ္။) ေရွ႕ဘဝ-ေနာက္ဘဝဟာ တကယ္ျမတ္စြာဘုရား မေဟာဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကလဲပဲ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကိုေတာ့ျဖင့္ လံုးဝ မေဟာေျပာဘူး။ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကို ယူဆတဲ့သူဆိုရင္ျဖင့္ မိစၧာဒိ႒ိ ဆိုၿပီးသကာလ က်ဳပ္တို႔နဲ႔ ပဋိပကၡအေနအထားမွာ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတာကို သူ မၾကားခဲ့ဖူးသလုိ ျဖစ္ေနတယ္''ဟု ေရးသားထားပါသည္။ (ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီ၏ စာအုပ္-ႏွာ-၂။)

ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

(က) အထက္ပါစကားရပ္၌ ''ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝကို ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာ''ဆိုသည့္ အခ်က္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဝိနယပိဋက၌ ေရွးဘဝမွာ ႏြားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူက ယခုဘဝမွာ ရဟန္းျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထိုရဟန္းမ်ိဳးက ညအခါမွာ စားၿမံဳ႕ျပန္လွ်င္ ဝိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္မသင့္ေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူထားပါသည္။
ယခုဘဝမွာ ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို က်ဴးလြန္သည့္ ရဟန္းတို႔သည္ ေနာက္ဘဝမွာ ငရဲက်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိရစၧာန္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူပါသည္။ သုတၱႏၲပိဋက ဇာတကပါဠိေတာ္တို႔မွာ ေရွ႕ဘဝအေၾကာင္း မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားပါသည္။ အဂၤုတၲဳိရ္ပါဠိေတာ္ စသည္တုိ႔မွာ ေနာက္ဘဝအေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း အက်ယ္တဝင့္ ေဟာထားေတာ္မူပါသည္။ အဘိဓမၼာပိဋက ခႏၶယမက ဥပၸါဒအတီတပုဂၢေလာကာသဝါရ စသည္တို႔မွာ အတိတ္ဘဝခႏၶာတစ္ပါးျဖစ္ဖူးသူ၊ ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ဖူးသူ စသည္တို႔ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ၎ အနာဂတပုဂၢေလာကာသဝါရ စသည္တုိ႔မွာ အနာဂါတ္ဘဝ ခႏၶာေလးပါး ျဖစ္လိမ့္မည့္သူ ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္လိမ့္မည့္သူ စသည္တို႔ကို ေဟာထားပါသည္။

(ခ) ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္းမ်ားကို ေဟာျပထားသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္တို႔သည္ ဗုဒၶပါဝစနေခၚ ပိဋကသံုးပံုလံုးမွာပင္ အႏွံ႔အျပား အမ်ားအျပား ရွိေနၾကပါသည္။ အ႒ကထာဋီကာတို႔မွာလည္း ပါဠိေတာ္ လာရွိသည့္အတိုင္း အေျမာက္အျမား ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ပါလ်က္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔က ''ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝကို ဗုဒၶ မေဟာ''ဟု ေရးသားျခင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္လိမ္ညာလ်က္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္၍ ျမတ္ဗုဒၶကုိ ခုတံုးလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဝါဒကို ကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္ ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ခုတံုးလုပ္ထားၾကပါသည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝါဒသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပဋိပကၡအေနအထားမွာ တည္ရွိပါလ်က္ သူတို႔၏ဝါဒကို ျမတ္ဗုဒၶဝါဒျဖစ္ေလေယာင္ ဟန္ေဆာင္ထားၾကပါသည္။

မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ေသခ်ာတိက် မသိၾကေသာ္လည္း ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကို ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာထားေတာ္မူေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သိေတာ္မူၾကၿပီးျဖစ္၍ ထိုအသိစိတ္မ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶျဖင့္ပင္ တိုက္လွဲခ်ပစ္ရန္ အႀကံႀကီးႀကီးႀကံလ်က္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား ေဟာေျပာေရးသား ျဖန္႔ေဝေနၾကပါသည္။

ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝအေၾကာင္း ေဟာေျပာသူ မွန္လွ်င္ပင္ မိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္သည္-တဲ့ဲ့
(ဂ) မည္မွ်အထိ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္သနည္းဟူမူကား ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကို ေဟာေတာ္မူသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶသည္လည္း မိစၧာဒိ႒ိက ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡအရာမွာ တည္သည္။ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝတို႔ကုိ လက္ခံယုံၾကည္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုံုးႏွင့္္ လူပုဂိၢိဳလ္(ဒကာ-ဒကာမ) အားလံုံုး သည္လည္း မိစၧာဒိ႒ိကမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ပင္ ေျပာေဟာေရးသားထားၾကေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶဝါဒကို သန္႔သန္႔ႀကီး တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ အတုမဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူတို႔၏ ဘာသာဝါဒအတြင္းဝင္ၿပီး သူတစ္ပါးတို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို အေယာင္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္လ်က္ အတင္းသိမ္းသြင္းယူခဲ့ျခင္း လံုးဝ မရွိပါ။ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ရပ္တည္ေတာ္မူလ်က္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းႀကီး ေဟာေျပာကာ ဘာသာဝါဒသစ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မိစၧာဒိ႒ိက မဟုတ္ေခ်။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္သာ မိစၧာဒိ႒ိက ျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔၏ ပဋိပကၡအရာမွာ တည္ေသာရန္သူ မဟုတ္ေခ်။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတိုို႔ု႔သည္သာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပဋိပကၡအရာမွာတည္ေသာ ရန္သူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူပုန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒီတို႔သည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝါဒသစ္ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း တည္ေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဗုဒၶဝါဒအတြင္းဝင္ေနၿပီး ဗုဒၶဝါဒေယာင္ ေဆာင္ထားေသာ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒကာဒကာမအမ်ားႏွင့္ မသိနားမလည္သူအမ်ားကို အတင္းသိမ္းသြင္း၍ (သူတို႔၏အယူဝါဒ လက္ေအာက္ က်ေရာက္လာေအာင္) လုယူေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႏႈတ္ထြက္ေတာ္ ေ၀ါဟာရတို႔ကို အခြံခြ်တ္ယူၿပီး လက္ကိုင္တုတ္လုပ္လ်က္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျဖစ္ေအာင္ ပူးသတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔၏ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝ မေတြးရေၾကာင္း ေဟာေျပာခ်က္ ေရးသားခ်က္ ျဖန္႔ေဝခ်က္ မွန္သမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ မရွိေၾကာင္း ေဟာေျပာေရးသားျဖန္႔ေဝခ်က္ မွန္သမွ် သည္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ဗုဒၶက ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ကို မေဟာၾကားပါဟု လိမ္ညာလွည့္စားထားသည့္ ေဟာေျပာခ်က္ မွန္သမွ်သည္လည္းေကာင္း ျမတ္ဗုဒၶေဟာျပအပ္ေသာ ဓမၼဝါဒမဟုတ္ေၾကာင္း (ျမတ္ဗုဒၶ မေဟာအပ္္ေသာ အဓမၼဝါဒသာ ျဖစ္ေၾကာင္း) မွတ္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္မူ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ကို ေဟာေတာ္မူပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘာသာဝါဒထဲမွာ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ ရွိၾကပါသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတို႔သည္ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝကို မေဟာၾကေခ်။ သူတို႔၏ ဘာသာဝါဒ (အတု)ထဲမွာ ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝတို႔ မရွိၾကေပ။ ယခုပစၥဳပၸန္ တစ္ဘဝမွ်သာ ရွိၾကေပသည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒီတုိ႔သည္ ဤမွ်ေလာက္အထိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ား ေဝါဟာရမ်ားကို အတင္းလုယူ သံုးစြဲၿပီး မသိနားမလည္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိၾကပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကို စာေပတင္၍ စိစစ္ခ်က္


ေတာင္သာေအာင္

Credit to- http://yellow1color.blogspot.com/
Read more ...

January 21, 2010

မိုးျပာဂိုဏ္းႏွင့္ သာသနာ့အႏၲရာယ္

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 6:32 AM | 2 Comments so far
လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔ကို ေျခြယူတိုက္စားသြားခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၎အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးကို အခ်ိန္မီႀကိဳတင္သိရွိကာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရွာင္တိမ္းေနႏုိင္မည္ဆိုပါက လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔ အသက္ေဘးမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ယခုအခါတြင္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြင္းသို႕ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟု နာမည္ေပးထားသည့္ မိုးျပာေရာင္ သာသနာဖ်က္မုန္တိုင္းႀကီးသည္ မင္းကြန္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတို႔၌ အေျခတည္ကာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းျဖစ္ေပၚ၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည့္ မုန္တိုင္းအသြင္ေျပာင္းကာ တျဖည္းျဖည္းအင္အားႀကီးထြားလာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး သာမက ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာရပ္၀န္းႀကီး တစ္ခုလံုးဆီသို႔ တိုက္ခတ္ရန္ ဦးတည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။

သဘာ၀မုန္တိုင္း ေဘးအႏၲရာယ္သည္ မိမိ၏ အသက္တစ္ခု၊ ဘ၀တစ္ခုမွ်ကိုသာ ဒုကၡေပးႏုိင္ေသာ္ၿငားလည္း ထို မိစၦာဒိ႒ိ မုန္တိုင္းႀကီးကမူ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒုကၡေပး၍ အပါယ္ေဘးသို႔တိုင္ေအာင္နစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္၊သူေတာ္ေကာင္းေလာင္းလ်ာတို႔အတြက္
ဤသာသနာဖ်က္မုန္တိုင္းႀကီး၏ေဘးမွ ေ၀းစြာေရွာင္ရွား၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေသာငွာ ထိုဂိုဏ္းႀကီး၏ေဟာေျပာခ်က္၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္
ဓမၼ၀ိဟာရီ ဦးဥာဏ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း


အမည္ - ဓမၼ၀ိဟာရီ ဦးဥာဏ
အသက္ - ၇၂ ႏွစ္
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္အမွတ္ - ၁၂/ဥကမ (ႏိုင္) ၁၈၂၀၀၀
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ - ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ
အလုပ္အကိုင္ - ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ဆည္းကပ္ေလ့လာၾကသူမ်ားအား ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္း။
ေနရပ္လိပ္စာ - (၁) အမွတ္ ၂၀၊ မိုးျပာျခံ၊ သစၥာပန္းလမ္း၊ ျမဥယ်ာဥ္၊ (ဌ} ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္
(၂) အႏုပါဒါယဥ္ေက်းမႈတရားဌာန၊ မိုးျပာျခံ၊ ရန္ကင္းေတာင္ေျခ၊ က်ီကုန္းစု၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္း။
မိဘအမည္ - ဦးျမဒင္ + ေဒၚလွထြန္း
ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၃ ရက္၊ အဂၤါေန႔။
ေမြးရာဇာတိ - ေဂါင္းကြဲေက်းရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ မေကြးတိုင္း။
လူမ်ဳိး - ျမန္မာ
အရပ္ - ၅ ေပ၊ ၅ လက္မ
ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား - ညာဘက္ႏႈတ္ခမ္းအထက္မွဲ႔ရွိ။
ပညာသင္ရာဌာန - ေဂါင္းကြဲရြာေတာင္ေက်ာင္း။
ကိုရင္၀တ္သည့္ႏွစ္ - ၁၃၁၄ ခုႏွစ္
ကိုရင္၀တ္ရာဌာန - ေဂါင္းကြဲရြာေတာင္ေက်ာင္း၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္။
ကိုရင္ဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္ - ဆရာေတာ္ ဦးပညာ
ရဟန္းခံသည့္ႏွစ္ - ၁၃၁၉ ခုႏွစ္
ရဟန္းဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္ - ဆရာေတာ္ ဦးပညာ
ပိဋကတ္စာေပသင္ယူရာဌာန - မစိုးရိမ္တုိက္၊ ဂႏၴဓူရေက်ာင္း။
ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီးေအာင္ဌာန - မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္
စာခ်တန္းစာ၀ါလုိက္ဌာန - မိုးေကာင္းေက်ာင္းတုိက္၊ ေဒး၀န္းေက်ာင္း (စာခ်တန္းမၿပီးပါ)
သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား - မစိုးရိမ္တိုက္ႏွင့္ မိုးေကာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေတာင္သမန္တိုက္ဆရာေတာ္မ်ား။
စာသင္ႏွစ္ - အသက္ ၂၅ ႏွစ္၊ ၅ ၀ါထိ။
ေတာေက်ာင္းထြက္ေနသည့္ႏွစ္ - အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွအထက္။
ေတာေက်ာင္းေနရာဌာန - ရွင္မေတာင္ရြာေတာေက်ာင္းႏွင့္မင္းကြန္းစံေတာ္မူေတာင္ႏွင့္ ေရႊျမင္တင္ေတာင္၊ (အေရွ႕႐ိုးမ အေျခ)၊ ေငြေတာင္ႏွင့္ မိုးေပါက္က်ေခ်ာင္။
လက္ရွိေနရာ၌စတင္ေနသည့္ႏွစ္ - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ယေန႔အထိ။
ဘာသာေျပာင္းသည့္ႏွစ္ - ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီ၊ မိနစ္ ၃၀။
ဘာသာေျပာင္းရသည့္အေၾကာင္း - ေထရ၀ါဒ၌ေနစဥ္ ေထရ၀ါဒ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ေရွးဘ၀၊ ခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ အယူမ်ားသည္ ဘုရားေဟာႏွင့္မညီ၊ ဘုရားရွင္မယူေသာ မိစၦာဒိ႒ိအယူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယကထံသို႔တင္ျပ၍ တရားစြဲသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတိုင္း သာသနာေရး ဦးစီးမႉးက စတုတၳပါရာဇိကျဖင့္ ျပန္လည္တရားစြဲခဲ့ၿပီး ဗဟို၀ိနိစၦယထိ တရား႐ံႈးေသာေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ရဟန္းအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ရသည္။ မိုးျပာဂိုဏ္းေထာင္၍ ဆည္းကပ္ သူမ်ားအား ဆံုးမလမ္းညႊန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ ဘာသာေရးဂိုဏ္းႀကီး၏ ေထရ၀ါဒႏွင့္လံုး၀ဆန္႔က်င္ေသာ အယူ၀ါဒအခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္.....
(၁) အဘိဓမၼာပိဋကတ္ကို ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု ယူၾကသည္။
(၂) ပိဋကတ္သံုးပံုတို႔သည္လည္း ဘုရားေဟာအစစ္ မဟုတ္ၾကဟု ယူၾကသည္။
(၃) ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀မရွိဟု ယူၾကသည္။
(၄) ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိးမရွိဟု ယူၾကသည္။
(၅) သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမရွိဟု ယူၾကသည္။
(၆) ျဗဟၼာ၊ နတ္၊ ငရဲသားစသူတို႔သည္ လူေကာင္ျဖစ္ခိုက္ လူေကာင္၏ပံုႀကီးမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ယူၾကသည္။
(၇) ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ဆင္းတုေတာ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းစသည္တို႔ကို မျပဳသင့္ဟု ယူၾကသည္။
(၈) နိဗၺာန္ႏွင့္ သံသရာကို အယံုအၾကည္မရွိဟု ယူၾကသည္။
(၉) လူအစစ္သည္ လူသာျဖစ္သည္။ မူလခႏၶာျဖစ္သည္။ ၎င္းကို တရားမ႐ႈရ၊ ႐ႈလွ်င္တရားမဟုတ္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၀) သမထ၊၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတို႔ကို ဘာ၀နာမဟုတ္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၁) ပရမတၳတရားတို႔ကို အယံုအၾကည္မရွိဟု ယူၾကသည္။
(၁၂) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မျပဳေကာင္းဟု ယူၾကသည္။
(၁၃) လူအစစ္ျဖစ္ေသာ မူလခႏၶာေပၚတြင္ စြဲထင္တြယ္ကပ္လာသည့္ ဥပါဒါန္ႏွင့္ ခႏၶာအရိပ္တုတို႔ကို ပယ္ခြာႏိုင္လွ်င္တရားျဖစ္သည္။ အရိယာျဖစ္သည္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၄) ပိဋကတ္ေဒသနာတို႔ျဖင့္ လူတို႔ကိုလွည့္စား၍ မိမိတို႔ဂိုဏ္းအတြင္း သိမ္းသြင္းၾကရမည္ဟု ယူၾကသည္။ ကာမရာဂကို အားေပး ၾကရမည္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၅) မာရ္နတ္ဆိုသည္မွာ သီးျခားနတ္ဘံုမွ နတ္မဟုတ္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၆) ျဗဟၼာဆိုသည္မွာ သီးျခားျဗဟၼာဘံုမွ ျဗဟၼာမဟုတ္ လူသာျဖစ္သည္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၇) ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ အာကာသ ေခၚ နတၳိဘာ၀ကို နိဗၺာန္ဟု ထင္မွတ္မွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေက်ာက္သေဘၤာ ၀ါဒျဖင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတို႔ကို စြပ္စြဲၾကသည္။
(၁၈) မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္ျခင္းျဖင့္သာ အသိအျမင္ျပည့္စံုသည္ဟု ယူၾကသည္။
(၁၉) သိဒၶတၳဘ၀မွ ဗုဒၶဘ၀သို႔ တိုးတက္လာျခင္း၊ ဘုရားအသိÓဏ္ရရွိလာျခင္းသည္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ သာမန္လူလိုေနျခင္းေၾကာင့္ ရသည္ဟု ယူၾကသည္။
(၂၀) ေလးသေခၤ်ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္လာရေသာ ဗုဒၶကို မိစၦာဗုဒၶဟု ယူၾကသည္။


မိုးျပာဦးဥာဏ၏ ေဟာေျပာခ်က္၊ ေရးသားခ်က္တခ်ဳိ႕ကို မူရင္းအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။

ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ လက္မခံ
က်ဳပ္တို႔က သူတို႔ကို အဓိကဆိုဆံုးမတာမွာ ... ဘယ္တရားမွ မရခ်င္ေန၊ ရခ်င္ရ၊ ေရွ႕ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ေတာ့ မေတြးရဘူးလို႔ ဆိုတာ ေလာက္ကေတာ့ က်ဳပ္တို႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ ခ်ာတိတ္ကေလးေတာင္ သိတန္ရာတယ္လို႔ ထင္တယ္။
အဲဒီေတာ့ သူဆိုတာက က်ဳပ္တို႔အနားမွာ အခ်ဥ္းကပ္ရဆံုးသူလည္း ျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္တို႕ကို ေငြနဲ႕ေၾကးနဲ႕ အမ်ားဆံုး အကုန္က်ခံရဆံုး ျပဳစုတဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတာင္မွ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ အစဆံုးျဖစ္တဲ့ (ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ မေတြးရဘူးဆိုတဲ့) ဟာကို (လာေလွ်ာက္တယ္)၊ ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ကို တကယ္ျမတ္စြာဘုရား မေဟာပါဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကလည္းပဲ ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ကို လံုး၀မေဟာၾကားဘူး။ ေရွး ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ကို ယူဆတဲ့သူဆိုရင္ျဖင့္ မိစၦာဒိ႒ိဆိုၿပီးသကာလ ... က်ဳပ္တို႔နဲ႔ ပဋိပကၡအေနအထားမွာ ရွိတယ္။
(ရွင္မိုးျပာ၏ ဘာသာတရားကေပးေသာ ဆုလာဘ္၊ စာ ၂၊ ၁၉၉၆)

လက္ခံလွ်င္ အက်ဳိးမရွိ
တို႔ ေနာက္ဘ၀သိလား။ (မသိဘူး)၊ ေအး ... မသိဘူးစာရင္းထဲ အေသကို ထည့္သြင္းရမယ္။ နည္းနည္းကေလးမွ ေခါင္းျပဴမလာေစနဲ႔။ မသိတာကို မသိတဲ့အတိုင္း မသိစာရင္းထဲ ထည့္မထားမိဘူးဆိုရင္ျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ မသိတာကို မသိစာရင္းထဲထည့္ေပမဲ့ ေခါင္းေထာင္ လာၿပီး လူရည္လည္လုပ္တာကို ခံရတယ္ဆိုရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိ ဘာသာတရားရဲ႕အမႈေတာ္ေတြကို ထမ္းထမ္း၊ ဘယ္ေလာက္ထိ ဘာသာတရားကို က်ဳိးက်ဳိးႏြံႏြံ ကိုင္းကိုင္း႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆည္းကပ္ဆည္းကပ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီဘာသာတရားရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကို မခံစားရဘူး။
(ရွင္မိုးျပာ၏ ဘာသာတရားကေပးေသာ ဆုလာဘ္၊ စာ ၁၁-၁၃၊)

၃၁ ဘံု လက္မခံ
ဗုဒၶဘုရားရဲ႕တရားဟာ ၾကံဆခ်က္သက္သက္ေတြ မပါတဲ့ (အတကၠာ၀စရ) တရားဓမၼျဖစ္လို႔ (အဲဒီ ဗုဒၶတရားထဲမွာ) မေမြးမီနဲ႔ ေသၿပီးတို႔၊ အထက္ဘ၀ဂ္၊ ေအာက္အ၀ီစိတို႔ ... မပါဘူး။
(ဓမၼ၀ီဟာရီ၏ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ျမန္မာျပည္၊ စာ ၁၀၊ ၂၀၀၆)

လူကိုေတာ့ မသတ္ႏွင့္
လူသိမ်ားတာက ဘုရားဟာ သတ္မႈက ေရွာင္ရမဲ့အသက္ကို အားလံုးရဲ႕အသက္အျဖစ္ ေဟာတာလို႔သိေနၾကတယ္။ ဒီလို သိမွား တာကေတာ့ ဟိႏၵဴနဲ႔ႏႊယ္ၿပီး သိမိလို႔ပါပဲ။ ဟိႏၵဴက မသတ္ရတဲ့ဟာ အားလံုးရဲ႕အသက္ပါပဲ။ သစ္ပင္ေလာက္ပဲ က်န္ပါတယ္။
(ဘုရား၊ စာ ၁၃၁)
ဒါေတြေၾကာင့္ဘုရားရဲ႕မသတ္ရမဲ့အခ်က္ရဲ႕အနက္ဟာလူ႔အသက္ပဲျဖစ္တယ္။ အျခားအေကာင္ပေလာင္ေတြရဲ႕ အသက္မဟုတ္ဘူး။
(ဘုရား၊ စာ ၁၃၅)

အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ခိုးႏိုင္သည္
ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းခိုးတာဟာ ဂ႐ုဓမၼသီလ (မခိုးရသိကၡာပုဒ္) မပ်က္ဘူး။ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ ရြာပိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာပိုင္၊ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္၊ သမ၀ါယမ ပိုင္ပစၥည္းေတြကို ခိုးတာဟာလည္း ဂ႐ုဓမၼသီလ (မခိုးရသိကၡာပုဒ္) အရ အခိုးမေျမာက္ဘူး။ (ခိုးေကာင္းတယ္ဟူလို။)

မမူးေအာင္ေသာက္
ေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေသစာကို ေမ့ေလ်ာ့တဲ့ေနရာအထိ မူးယစ္ျခင္းမွေရွာင္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီသိကၡာပုဒ္ အဓိပၸာယ္ဟာ ေသရည္ေသရက္ (မူးယစ္ေဆး၀ါး) မေသာက္သံုးရဘူးလို႔သာ အဓိပၸာယ္မရဘူး။ ေမ့ေလ်ာ့တဲ့အထိ ဒါေတြ မေသာက္သံုး ရဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ အတိုင္းအထြာရွိရွိ ယစ္မူး၊ ေသာက္စားရင္ ပမာဒဌာန မေရာက္ဘူး။ သူတို႔ဟာ ဘာမွမမွားဘူး။ အျပဳအမူလည္း မမွားဘူး၊ အေျပာအဆိုလည္း မမွားဘူး။ အေနအထိုင္လည္း မမွားဘူး နဂိုအတိုင္းပဲ။
(ဘုရား၊ စာ ၁၅၁၊ ၁၆၉-၁၇၀)

ဘာသာတရား မလိုအပ္
ေလာကႀကီးမွာ ဘာသာတရားေတြကေတာင္ အပိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘာသာတရားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပကတိ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဆိုတဲ့ အရာေတြနဲ႔သာ ေနထိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၿပီးသြားမွာ။ ျမတ္စြာဘုရားဆိုရင္ အဲဒီ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဆိုတဲ့အရာေတြ ကိုပဲ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဟိုလိုလုပ္၊ ဒီလိုလုပ္ဆိုတာေတြ ကို တားျမစ္ခဲ့တာပါ။
(ဓမၼ၀ိဟာရီ၏ နိဗၺာန္ကိုသြား ေနာက္ဆံုးရထား၊ စာ ၃၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္)

စိဥၥမာနလက္သစ္
“တပည္႔ေတာ္တုိ႔ သိခဲ႔ၾကတာ မွားလွပါတယ္ ဘုရား”
“ဘယ္လုိလဲ”
“ဖုိမ ကိစၥဆုိရင္ လြန္က်ဴးတာ၊ စိတ္ကူးရင္ေတာင္ ယုတ္မာတယ္ ထင္တာဘုရာ”
“ဒီကိစၥ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိရင္ စိတ္လည္းကူးရမွာေပါ႔”
“အဲဒီစိတ္ကူးမ်ဳိးဆုိရင္ စိတ္ယုတ္ေတြျဖစ္ေနတာလုိ႔ ေျပာၾကတာပဲ ဘုရား”
“မသိလုိ႔ ေျပာၾကတာပဲ”
“ဘာမသိတာလဲ ဘုရား”
ဒီလုိ စိတ္ကူးမ်ဳိး ဘုရားေတာင္ ကူးခဲ႔ေလာက္တယ္ဆုိတာ မသိၾကဘူး”
“ဟုတ္ပမလားဘုရား”
တြက္ၾကည္႔ရမွာေပါ႔”
“ဘာတြက္မွာလဲ ဘုရား”
“မာနတ္က မႈိင္ေနလုိ႔ သမီးသုံးေယာက္က ေမးေတာ႔ ဘုရားကုိ ရွဳံးခဲ႔လုိ႔ ေျပာတဲ႔အခါ
ဒါ သူတုိ႔ လုပ္ေပးမယ္ဆုိျပီး သမီးေတြက ဘုရားရွင္ဆီ ခ်ဥ္းကပ္တယ္ဆုိတာၾကားဖူးမွာပဲ”
“ဒါ တစ္ကမၻာလုံး အသိပဲ ဘုရား”
“မာနတ္ေရာ သမီးေတြပါ တကယ္နတ္သား နတ္သမီးေတြ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားစိတ္ေတာ္
ျဖစ္ေတြဆုိတာ သိေလာက္ျပီေပါ႔ေနာ္”
“သိပါျပီဘုရား”
“အဲဒါပဲေပါ႔”
ဘယ္လုိလဲ ဘုရား”
“မာနတ္ရဲ႕ သမီးလတ္ဆုိသူ အပ်ဳိရြရြဖားဖားနဲ႔ ဖုိမ ဆက္ဆံမလားေပါ႔ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ
ကုိ လူေတြဆီ ျဖန္႔ဖုိ႔က ပုိျပီး အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တယ္။
ဒီထက္သာမယ္႔ ကုိယ္၀န္ရွိစ မာရ္နတ္သမီးၾကီးနဲ႔ ဖုိမဆက္ဆံမလားေပါ႔၊ ဒါ ခံစားယစ္မူးျပီး
ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ျဖန္႔ေ၀မူ႔ အပ်က္ခံလုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ လုိ႔ျဖစ္တယ္။
“အပ်ဳိေဖာ္၀င္စ မာရ္နတ္သမီးငယ္ အပ်ဳိေပါက္နဲ႔ ဖုိမဆက္ဆံမလားေပါ႔၊
ဒါေတြနဲ႔ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ ကုိ လူေတြရတာ မျဖစ္ထုိက္ဘူးလုိ႔ စိတ္ေတာ္မွာျဖစ္ခဲ႔တယ္”
“မာရ္နတ္ သမီးသုံးေယာက္ကုိ ဘုရားေအာင္ခံႏုိင္တယ္ ဆုိတာလား ဘုရား”
“ဟုတ္တယ္”
“ဟုတ္ပါ႔မလား ဘုရား”
“ဟုတ္တာေပါ႔”
“ဒါေတြ ဘယ္လုိသိလဲ ဘုရား”
“တရားအေလွ်ာက္ သိတဲ႔ဥာဏ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ျပီးသိတာေပါ႔”
“ဘယ္လုိ တရားအေလွ်ာက္ လဲဘုရား”
“ကာမရူပ၊ အရူပ ကံ ၀ိပါက္ေတြဟာ ဒုကၡတရားေတြ မဟုတ္ဘူးလား”
“ဟုတ္တာေပါ႔ဘုရား”
“ဒုကၡျဖစ္တာေတြကုိပဲ မမက္ၾကဘူလား”
“မက္ၾကပါတယ္ဘုရား”

(အရွင္ဥာဏ၏ ဓမၼကထာ၊ စာ-၂၂၇-၂၂၉၊ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လထုတ္)

ဦးဥာဏဆိုသည္မွာ
မင္းကြန္းေတာင္႐ိုးတြင္ တရားက်င့္ၾကံရာမွ မိမိကိုယ္ကို ရဟႏၲာျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ သံဃာ့၀ိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕က ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕နယ္၀ိနည္းဓိုရ္၊ တိုင္း၀ိနည္းဓိုရ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၀ိနည္းဓိုရ္ အဆင့္သံုးဆင့္စလံုးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္သည့္အတြက္ ဦးဥာဏကို လူ၀တ္လဲေစခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၀ိနည္းဓမၼကံ (၉-၁၁) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေထာင္သံုးႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည္။
၀ိနည္းဓမၼကံ (၉-၁၁) အရ တရားစြဲခံရေသာ္လည္း မင္းကြန္းတိပိဋကဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ ေထာင္သံုးႏွစ္သာ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္မွလြတ္ေသာအခါ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကင္းေတာင္ေျခကို အေျချပဳလ်က္ မိုးျပာျခံကိုတည္ေထာင္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ကမၼ ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအမည္ျဖင့္ သာသနာပ၀ါဒမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေဟာၾကားခဲ့သည္။
ဓမၼပါေမာကၡ၀တ္စံုဟု အမည္ေပးကာ မိုးျပာေရာင္ရွပ္အက်ႌႏွင့္ ေဘာင္းဘီအပြတို႔ကို ၀တ္ဆင္ခဲ့သည္။ အႏုပါဒါယဥ္ေက်းမႈဌာနဟူ၍ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒအယူအဆမ်ားကို စာေပး၊ စာယူပံုစံျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္အတြင္းမွသံဃာဂိုဏ္းသီးသန္႔ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္တရားစြဲဆိုခံရသည္။
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ၎အယူ၀ါဒမ်ားကို ဆက္ လက္ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သစၥာပန္းလမ္း၊ (ဌ) ရပ္ကြက္၊ ျခံအမွတ္ ၂၀ ကို ဌာနခ်ဳပ္ျပဳလုပ္လ်က္ ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ (အဓမၼ၀ါဒ) အယူမ်ားကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ လိုအပ္လွ်င္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးမႈပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးမႈပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း လိုက္လံစည္း႐ံုးေဟာေျပာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားကိုလည္း ...
(၁) www.forums.myanmarcommunity.com
(၂) http://sayamvasi.goolgepages.com (ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ)
(၃) http://www.yatanar.co.cc (ရတနာ)
(၄) http://human-buddha.blogspot.com (လူသားဗုဒၶ)
(၅) http://buddhismabc.blogspot.com (ဗုဒၶဘာသာကႀကီးခေခြး)
(၆) http://buddhismabc.blogspot.com (ဘာသာေရးေဆြးေႏြးခန္း)
(၇) http://forums.myanmarcommunity.com (ေဆြးေႏြးခန္း)
(၈) http://www.mandalaygazette.net (မႏၲေလးေဂဇက္မဂၢဇင္း)
(၉) http://azai.mmgenius.com (အပါယ္ရတနာ)
(၁၀) http://dhammaviharri.org (ဓမၼ၀ိဟာရီ)
တို႔ျဖင့္ စည္း႐ံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။


ပညာရွင္အင္အား၊ ဘာသာ၀င္အင္အား၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေရးအင္အား
အႀကီးမားဆံုး၊ အခိုင္မာဆံုး အဓမၼ၀ါဒီဂိုဏ္းႀကီးျဖစ္
ေငြရတုပူေဇာ္ပြဲစာအုပ္ကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလြန္ပင္ထင္ရွားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာတတ္အမည္ခံ ဦးဥာဏိႏၵာလကၤာရ၊
ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ၊
ဦးစိုးေအာင္ (သ-စ-အ ဓမၼာစရိယ၊ သုေတသနက်မ္းျပဳဌာနမႉးေဟာင္း) စသည္မ်ားအျပင္
စာေရးတတ္သူ၊ေဟာေျပာတတ္သူအမ်ားအျပားရွိေနၾကသည္။အေျခခံသင္တန္းမ်ားေရာ၊ ဓမၼ၀ိဟာရီသင္တန္းမ်ားပါ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဓမၼ၀ိဟာရီသင္တန္းတို႔တြင္ အာသ၀ကၡယ ၀ိဟာရီစာတမ္း ျပဳစုၾကရေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ဓမၼဆရာ ဦးရန္ေအာင္၏ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားအရ ၾသဠာရိက+သုခမ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ား အုပ္စုလိုက္ႀကီးပင္ ထိုဂိုဏ္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ အင္း၀ဘဏ္မွ ဦးရင္စိန္ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးျမင့္၀င္းေမာင္ (ေအဇက္စာေပအိမ္) ကဲ့သို႔ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စာအုပ္အမ်ားအျပား ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။
ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသသည္ စာအုပ္မ်ားစြာတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေ၀လ်က္ ေနရာမ်ားစြာသို႔ သြားေရာက္ေပးေ၀ စည္း႐ံုးေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေနထိုင္လ်က္ ၀ါဒျဖန္႔ေနသူ ဦးကုမာရာလကၤာရလို ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးÓဏကိုယ္တိုင္ကပင္ ၀ိဟာရီအမည္ခံလ်က္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေဟာေျပာခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း တစ္ဘ၀သာရွိသည့္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္၀ါဒီ ရွင္ဗုဒၶဒတၱလို ထိုင္းဘုန္းႀကီးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္အားျဖင့္လည္း ကမၻာသို႔တိုင္ေအာင္ ေပါက္ေရာက္က်ယ္ျပန္႔ လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
စကၤာပူဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားၾကားတြင္ အလြန္ေရပန္းစားေသာဂိုဏ္းျဖစ္၍ စကၤာပူေန ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားက မွာယူသျဖင့္ ေပးပို႔ ေရာင္းခ်သည့္စာအုပ္မ်ားမွာ မ်ားျပားလွေၾကာင္း သိရပါသည္။
အရိယဘ႑ာရန္ပံုေငြကဲ့သို႔ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားလည္း အလွဴခံေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ အလြန္တိုးတက္ႀကီးထြားေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ လစဥ္ထုတ္ေပးစာမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္လြတ္ထုတ္ေ၀ထားသည့္ စာအုပ္ႀကီးတို႔ကို တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ ဂိုဏ္း၀င္မ်ားထံမွ ေရာင္းရေငြမ်ားေၾကာင့္ အလြန္စည္ကားေနေၾကာင္း သိရသည္။ လြတ္လပ္တဲ့လူတစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ေငြရတုပူဇာတစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ သင္တန္းေခြတစ္စံုလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ စသည္)။
ဤသို႔ျဖစ္ေနသည့္ အင္အားမ်ားေၾကာင့္ ၎အဓမၼ၀ါဒီဂိုဏ္းႀကီးသည္ အခိုင္မာဆံုး၊ အင္အားအႀကီးဆံုး အဓမၼ၀ါဒီဂိုဏ္းႀကီး ျဖစ္ေနရေပသည္။

သတိထား၍ ေရွာင္ရွားၾကပါကုန္
ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု အနာဂေတ သာသနံ လဇၨီ ရကၡိႆတိ

Read more ...

January 18, 2010

မိုးညႇင္းၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္

အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) | 10:43 AM | Be the first to comment!
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕
မဟာနာယကေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဆက္ကပ္ပါရန္
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္
ျပည္နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
အေၾကာင္းအရာ။ ။ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕၊ မဟာသတိပ႒ာန္အေရွ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား စိစစ္ခ်က္ တင္ျပလာျခင္းကိစၥ

၁။ အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆ႒အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၊ ပထမအဖြဲ႕ခြဲ၏ တတိယအႀကိမ္ ဆ႒ အစည္းအေ၀းက ေဖာ္ျပလတၱံ႕ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္ဘုရား။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မိုးညႇင္းမဟာသတိပ႒ာန္ အေရွ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား စိစစ္ခ်က္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာသတိပ႒ာန္ အေရွ႕ရိပ္သာဆရာေတာ္သည္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ထည့္သြင္းေဟာၾကားေနေသာေၾကာင့္ တရားေဟာခြင့္ကို ယာယီပိတ္ပင္ထားရန္၊
၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သိရွိပါရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ညႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္သြာႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကား ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ဘဒၵႏၲဣႏၵသိရီ
အဂၢမဟာဂႏၴ၀ါစကပ႑ိတ
တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္
မိတၱဴကို
-ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ ျမိဳ႔နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕
-ဥကၠ႒၊ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
-ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန၊ ေနျပည္ေတာ္
-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ သာသနာေရးရာႏွင့္၀ိနိစၧယ႒ာနခဲြ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
-ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
-ဥကၠ႒၊ခရုိင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ၊မိုးညွင္းခရုိင္၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕
-ဥကၠ႒၊ ျမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕
-ျမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕
-လက္ခံစာတဲြ
-ေမွ်ာစာတြဲ
Read more ...

January 15, 2010

ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 2:18 AM | Be the first to comment!
၁။ သင်္ဂါယနာခြောက်တန် တင်ထားအပ်ပြီးသော ထေရဝါဒသာသနာတော် - ပိဋကတ်သုံးပုံလာ တရားတော်များ ပြန့်ပွားစေလျက် ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် ရဟန်းရှင်တို့နှင့် ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာအားလုံး အဆိုပါ ပိဋကတ်သုံးပုံလာတရားတော်တို့အတိုင်း ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်၍ ပစ္စုပ္ပန်၊ သံသရာ ကောင်းကျိုးနှစ်ဖြာတို့နှင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တိုင်အောင် ကောင်းကျိုးများ ခံစားနိုင်ကြစေရန်။ 

၂။ နိုင်ငံတော် သံဃဝိနိစ္ဆယဌာနနှင့် သာသနာရေးဌာနတွင် အဓမ္မဝါဒဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထား ရှိပြီး နေရာဟောင်းတွင်ပင်ဖြစ်စေ၊ အခြားမြို့-ရွာ-နေရာသစ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အမည်ဟောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြား အမည်သစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အဓမ္မဝါဒများ ဆက်လက်ဟောပြော၊ ဖြန့်ချိနေမှုများကို သံဃဝိနိစ္ဆယကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မအရ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ဖော်စွဲဆိုချက်များ တင်သွင်း သွားရန်။ 

၃။ အဓမ္မဝါဒသစ်တစ်ခုခု၏ ပျံ့နှံ့မှုပမာဏအရ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ တင်ပြပြီး နိုင်ငံတော်သံဃ ဝိနိစ္ဆယဌာနနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က အဓမ္မဝါဒသစ်ကို စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်၍ တားဆီး၊ ဖယ်ရှားနိုင်ရေး အတွက် စောဒနာလွှာများ ပြုစုတင်သွင်းသွားရန်။ 

၄။(ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်(ပိဋကတ်သုံးပုံ)သည်နိုင်ငံတော်၏ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်)ဟု ယုံကြည်သည်နှင့်အညီ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော် (ပိဋကတ်သုံးပုံ) အား စော်ကား၊ ပုတ်ခတ်၊ တိုက်ခိုက်၊ နစ်နာစေမှုများကို စုံစမ်း၍ ဖော်ထုတ်၊ တားဆီး၊ ဖယ်ရှားမှုများကို ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတွင်းမှ အစွမ်းရှိသမျှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်။

 ၅။ (ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော် (ပိဋကတ်သုံးပုံ) သည် နိုင်ငံတော်၏ ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်)ဟု ယုံကြည် သည်နှင့်အညီ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့စေရန် စာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းလည်းကောင်း၊အစုအဖွဲ့အလိုက်လည်းကောင်း၊ကွန်ရက်နည်းပညာများဖြင့်လည်းကောင်း စုံစမ်း ဖော်ထုတ်၍ ပြန်လည်ဖြန့်ချိပေးရန်။
Read more ...

ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်အကြောင်း

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:28 AM | Be the first to comment!

အသင်းချုပ်၏ အမည်၊ တည်နေရာ၊ တည်ထောင်သည့်နေ့၊


(က) အသင်းချုပ်၏ အမည်
ဤအသင်းချုပ်ကို (ဓမ္မဥပဒေပြန့်ပွားရေးအသင်းချုပ်)ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ အသင်းချုပ်၏ အသင်းခွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် အမည်၏နောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဖြည့်စွက်ခေါ်တွင်ရမည်။ (ဥပမာ-ဓမ္မဥပဒေ ပြန့်ပွားရေး အသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်) အသင်းခွဲအမည်များတွင် အသင်းချုပ်ဟုသုံးစွဲခြင်း မရှိစေရ။ (ဥပမာ-ဓမ္မဥပဒေ ပြန့်ပွားရေးအသင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်)

(ခ) အသင်းချုပ်၏ တည်နေရာ
၁။ ဤအသင်းချုပ်၏ တည်နေရာသည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း၌ တည်ရှိစေရမည်။ 
၂။ ဤအသင်းချုပ်ဝင် အသင်း၊ အဖွဲ့များ၏ တည်နေရာသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် တည်ရှိစေရမည်။
၃။ ဤအသင်းချုပ်၏ အသင်းခွဲများသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် တည်ရှိစေရမည်။

(ဂ) အသင်းချုပ်တည်ထောင်သည့်နေ့
ဤအသင်းချုပ်ကို သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၃ ခုနှစ်၊ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၊ မြန်မာနှစ် ၁၃၇၁ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်၊ စနေနေ့တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။
Read more ...

အသင်းချုပ်တည်ထောင်ရသည့် အကြောင်းရင်း

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 12:13 AM | Be the first to comment!
ဤအသင်းချုပ်တည်ထောင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ - 

 ၁။ လွန်ခဲ့သော ၁၉၈၃ ခုနှစ်က အဓမ္မဝါဒအဖြစ် ကြေညာထားအပ်ပြီးဖြစ်သော အဓမ္မဝါဒအဟောင်းကြီးက နာမည်သစ်ဖြင့် ပြန်လည်၍အင်အားကြီးလာခြင်း၊ 
၂။ အခြားသော အဓမ္မဝါဒဟောင်းများလည်း အုပ်စုအသီးသီးဖွဲ့စည်း၍ ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာကြခြင်း၊ 
၃။ အဆိုပါအဓမ္မဝါဒ ဖြန့်ချိသူများက သိုသိုသိပ်သိပ်ဖြင့် ဝါဒဖြန့်နေသည်တို့ကို ကြားမြင်တွေ့ကြုံနေကြရသော် လည်း တစ်ဦးတည်း၊ တစ်ယောက်တည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ခက်ခဲလှသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သကဲ့သို့ လျစ်လျူရှုနေကြရခြင်း၊ 
၄။ ထိုသို့ လျစ်လျူရှုကာ ရှောင်လွှဲသည်းခံနေကြရသဖြင့် ထိုထို အဓမ္မဝါဒအင်အားစုများ ပြန်လည်စုမိလာခြင်း၊ 
၅။ အဓမ္မဝါဒအသစ် တည်ထောင်ဟောပြောဖြန့်ချိနေသည့် အဖွဲ့အစည်းသစ်များလည်း တိုးပွားလာနေခြင်း၊ ၆။ အဆိုပါ အဓမ္မဝါဒဟောင်းများ၊ အဓမ္မဝါဒသစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲလှစွာသော အဓမ္မဝါဒ ဖော်ထုတ်၊ တားဆီး၊ ဖယ်ရှားရေးကိစ္စအဆင့်ဆင့်တို့ကို တူညီသောအသင်း၊ အဖွဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်များကတာဝန်ယူ၍ ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး လိုခြင်းတို့ကြောင့် တည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ 

အသင်းချုပ်၏အမည်နှင့် တံဆိပ်အပေါ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
အသင်းချုပ်၏ အမည်အပေါ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

 ၁။ (ဓမ္မ) ဟူသည်မှာ- ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော် (ပိဋကတ်သုံးပုံ) ကို ဆိုလိုသည်။ 
၂။(ဥပဒေ)ဟူသည်မှာ- ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှ သွေဖည်သော၊ ချွတ်ချော်တိမ်းစောင်းသော၊ လမ်းလွဲသော အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အရေးအသားတို့ကို စိစစ်ပေးမည့် ဗုဒ္ဓ၏ပြဋ္ဌာန်းချက် ဓမ္မဝိနယကို ဆိုလိုသည်။ ၃။ (ပြန့်ပွားရေး)ဟူသည်မှာ- ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးမှ ချွတ်ချော်၊ သွေဖည်၊ လမ်းလွဲမှုများကို ဓမ္မဝိနယ တို့ဖြင့် စိစစ်ပြီး နှုတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းလည်းကောင်း၊ အစုအဖွဲ့ အလိုက်လည်းကောင်း၊ ကွန်ရက်နည်းပညာများဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်ဖြန့်ချိပေးမည်ကို ဆိုလိုသည်။ 
၄။(အသင်းချုပ်)ဟူသည်မှာ- ဤသို့သော လုပ်ငန်းရပ်များတွင် စိတ်တူညီမျှကြသူ အသင်းများ၊ အဖွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ စုပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည့်အတွက် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ 

  အသင်းချုပ်၏ တံဆိပ်အပေါ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် 

 ၁။ (ဓမ္မစကြာ}၏အဓိပ္ပာယ်မှာ- ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဝင် အသင်း၊ အဖွဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆိုလိုသည်။ 
၂။ (ဆည်းလည်း}၏အဓိပ္ပာယ်မှာ- မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ထေရဝါဒဓမ္မဝိနယများသည် ပျံ့နှံ့ဝေလွင်စေလိုသည့် အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် ဆိုလိုသည်။ 
၃။ တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ (ကလပ်ပေါ်မှ ပေစာထုပ်}၏အဓိပ္ပာယ်မှာ- အသင်းချုပ်၏မည်သည့်ကိစ္စရပ်မဆို မြတ် ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မဝိနယ မူဘောင်အတွင်းကသာ ဆောင်ရွက်မည်ကို ဆိုလိုသည်။ 

  အသင်းချုပ်ဝင် အမျိုးအစား 

အသင်းချုပ်ဝင် အသင်း-အဖွဲ့တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိဆန္ဒအလျောက် အသင်းချုပ်ဝင် အဖြစ် အဆိုပြုသူများနှင့် အသင်းခွဲတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လို၍ ဆန္ဒပြုသူများမှ အသင်းချုပ်က သတ်မှတ် ချက်နှင့်လျော်ညီ အသိအမှတ်ပြုသူများကို အသင်းချုပ်ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
Read more ...

January 5, 2010

လိမ္ညာေျပာတုိင္း သီလမပ်က္ဟူေသာ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္ကို ေျဖရွင္းခ်က္

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 6:10 AM | Be the first to comment!
အရွင္ဥာဏ က
ခၽြတ္ရြင္းေျပာတုိင္း သီလမပ်က္
ဂရုဓမၼသီလ မလိမ္ရသိကၡာပုဒ္မွာ ယူရမယ္႔ မလိမ္ရပုံကုိ ဘုရားဘယ္လုိဖြင္႔တယ္လုိ႔ ၾကည္႔ရမယ္။
စကားမွန္မူ႔ အားလုံးကို ေရွာင္ရွားျခင္းလုိ႔ ဒီသိကၡာပုဒ္အရ ယူရမယ္႔ ပုဒ္မရွိဘူး ဘုရားဟာ ၀ိနည္းပညတ္ခ်က္မွာ
မမွန္စကားကုိ အမ်ဳိးအစားႏွစ္ခုခြဲျခားျပီး ပညတ္တာရွိတယ္။ ကုိယ္႔ဘ၀နဲ႔ စပ္ျပီး ေျပာတဲ႔ မမွန္စကားနဲ႔ ကုိယ္႔ဘ၀
မဟုတ္တဲ႔ အရာကုိ ေျပာတဲ႔ မမွန္စကားေတြပဲ။


ခၽြတ္ရြင္းစကား ႏွစ္မ်ဳိးျပား
ကုိယ္႔မွာ မရွိဘဲ ရွိတယ္ေျပာတာမ်ဳိး ကုိယ္႔မွာ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္တယ္ေျပာတာမ်ဳိး ကုိယ္မသိဘဲ သိတယ္ေျပာမ်ဳိး
ဒါေတြဟာ ကုိယ္႔ဘ၀နဲ႔ စပ္ျပီးေျပာတဲ႔ မမွန္စကားေတြပဲ။ တျခားမဟုတ္စကားေတြကေတာ႔ ကုိယ္႔ဘ၀နဲ႔ မစပ္တာမ်ဳိးေပါ႔။
ခ်ဳိတဲ႔ အစာကို မခ်ဳိဘူး။ နီးတဲ႔ အရာကို မနီးဘူး။ ၾကိးတဲ႔အရာကို မၾကီးဘူး။
ရွိတဲ႔ အရာ ျဖစ္တဲ႔အရာကို မရွိဘူး မျဖစ္ဘူး။
အစရွိတဲ႔ ဘ၀နဲ႔ မပတ္သက္တဲ႔ ေနရာေတြမွာ ေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ မမွန္တဲ႔စကားေတြပဲ ဒါေတြဟာ
ကုိယ္႔ဘ၀ မဟုတ္တဲ႔ အရာေတြကို ေျပာတဲ႔မမွန္စကားေတြပဲ။

ဘ၀လိမ္မွ သိလပ်က္
ဒီမမွန္တဲ႔ စကားႏွစ္မ်ဳိးဟာ လိမ္တာေတြပဲ။ ဒီသိကၡာပုဒ္မွာ ဒီႏွစ္လိမ္လုံး ရဖုိ႔ မရွိဘူး။ ေရွ႕တလိမ္ပဲ ယူဖုိ႔ရွိတယ္။
ေနာက္တစ္လိမ္ပဲ သိကၡာပုဒ္အရ အက်ဳံမ၀င္ေလာက္ဘူး။ ေနာက္ လိမ္နည္းႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ လိမ္လုိ႔
မလိမ္ရတဲ႔ ဂရုဓမၼသီလ မပ်က္ဘူးလုိ႔ ဆုိတယ္။
(ဘုရား စာအုပ္- ႏွာ- ၁၆၀)

ဒါေၾကာင္႔ လိမ္တာနဲ႔ စပ္ျပီး အေပ်ာ္အေျပာင္ေတာင္ မေျပာ၀ံ့ရလုိ႔ သိေနတာေတြကို ေက်ာ္လြားရမယ္။
ကုိယ္႔မွာ ရွိတဲ႔ ပစၥည္းသူလာေတာင္းတဲ႔ အခါ မေပးႏုိင္လုိ႔ မရွိဘူးေျပာလဲ လိမ္တာလိုိ႔ ဒီသီလမွာ ယူဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။
ကုိယ္ေရာင္းတဲ႔ ပစၥည္း အျမတ္ရေအာင္ ပုိေျပာထားတဲ႔ ေစ်းကို အရင္းအတုိင္းေစ်းပါပဲလုိ႔ ေျပာတာလည္း
ဒီသီလမွာ လိမ္တာ မေျမာက္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ အမ်ားအျပားသိရမယ္။
(ဘုရား စာအုပ္- ႏွာ- ၁၆၁)

ဒီစာေတြ အရ လိမ္တာဟာ မေကာင္းတာခ်ည္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတယ္။
မေကာင္းတဲ႔ လိမ္တာေတြရွိသလုိ မေကာင္းတာ မဟုတ္တဲ႔ လိမ္တာလဲ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရာေရာက္တာေပါ႔။
ဒီေတာ႔ မေကာင္းတဲ႔ လိမ္တာကို ကြဲကြဲျပားျပား သိမွျဖစ္မယ္။
ဒါမွ ဂရုဓမၼသီလက တားတဲ႔ လိမ္တာကို သိရမယ္” ဟု ေဟာေျပာေရးသားထားပါသည္။
(ဘုရား စာအုပ္- ႏွာ- ၁၆၃)


ရွင္းလင္း ေျဖရွင္းခ်က္

အရွင္ဥာဏ သည္ “ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ“ ဟူ၍ နာမည္တပ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းၾကီး တခု ဖြဲ႔ထား၏။
ထုိအဖြဲ႔အစည္းၾကီး ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ အရွင္ဥာဏ ျဖစ္ေန၏။
အရွင္ဥာဏသည္ သူ၏ အဖြဲ႔၀င္ အားလုံးတုိ႔အား
သတ္နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
ခုိးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
လိမ္ညာနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
မူးယစ္ေသစာ သုံးစြဲနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကို သင္ၾကားေပးေန၏။

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္......
သီလ သာသနာ၊
သမာဓိ သာသနာ၊
ပညာသာသနာကုိ ဖ်က္စီးေနပါသည္။

ေနာက္တမ်ဳိးေျပာရလွ်င္...........
ပရိယတ္သာသနာ၊
ပရိပတ္သာသနာ၊
ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ကုိ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ဖ်က္စီးေနပါသည္။

အရွင္ဥာဏက ကုိယ္႔မွာမရွိဘဲ ရွိတယ္ေျပာတာမ်ဳိး၊ ကိုယ္႔မွာ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္တယ္ ေျပာတာမ်ဳိး၊
ကိုယ္မသိဘဲ သိတယ္ေျပာတာမ်ဳိး ဒါေတြဟာ ကုိယ္႔ဘ၀နဲ႔ စပ္ျပီးေျပာတဲ႔ မမွန္စကားေတြပဲ ဟုဆုိကာ
ဤကဲ႔သုိ႔ လိမ္ညာေျပာဆုိမွ မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္အရ သိလပ်က္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါသည္။

ခ်ဳိတဲ႔ အစာကို မခ်ဳိဘူး။ နီးတဲ႔ အရာကို မနီးဘူး။ ၾကိးတဲ႔အရာကို မၾကီးဘူး။
ရွိတဲ႔ အရာ ျဖစ္တဲ႔အရာကို မရွိဘူး မျဖစ္ဘူး။
အစရွိတဲ႔ ဘ၀နဲ႔ မပတ္သက္တဲ႔ ေနရာေတြမွာ ေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ မမွန္တဲ႔စကားေတြပဲ ဒါေတြဟာ
ကုိယ္႔ဘ၀ မဟုတ္တဲ႔ အရာေတြကို ေျပာတဲ႔မမွန္စကားေတြပဲ ဟု ဆုိကာ ဤကဲ႔သုိ႔ လိမ္ညာေျပာဆုိလွ်င္
မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္အရ အျပစ္မရွိ၊ သီလ မပ်က္ ဟု ဆုိထားပါသည္။

အရွင္ဥာဏသည္ စတုတၳပါရာဇိကလာ လိမ္ညာေျပာဆုိမူ႔မ်ဳိးကုိသာ မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္အရ အျပစ္ရွိ၍၊
သီလပ်က္စီးေၾကာင္းဟု ေျပာဆုိကာ သုဒၶပါစိတ္၊ မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္လာ လိမ္ညာေျပာဆုိမူ႔ကိုကား
ဤမုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္အရ အျပစ္မရွိ၊ သီလ မပ်က္ ဟု ဆုိထားပါသည္။

အဌကထာတုိ႔၌

မုသာတိ ၀ိသံ၀ါဒန......(ပ)...........ေစတနာ မုသာ၀ါေဒါ။
(သံယုတ္ အဌကထာ၊ ၂၊ ၁၃၅၊
မဇၥ်ိမ ပဏၰာသ အဌကထာ-၁၊ ၂၀၃။
အဘိဓမၼာ အဌကထာ-၁၊ ၁၄၁)
မုသာသည္ မဟုတ္မမွန္ေသာ ၀တၳဳ( အေၾကာင္းအရာ ) ကုိယ္ေဟာ၏။
၀ါဒသည္ ေျပာဆုိျခင္း၊ (၀ါ) ေျပာဆုိေၾကာင္း ေစတနာကို ေဟာ၏။
မုသာ၀ါဒ ဆုိသည္မွာ ခၽြတ္ရြင္းေဖာက္ျပန္ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိမူ႔ကုိ ေရွးရွဴေသာသူ၏ သူတစ္ပါး
အက်ဳိးစီးပြားကုိ ပ်က္ျပာေစတတ္ေသာ ႏႈတ္ျဖင္႔ လိမ္ညာျခင္း၊ ကုိယ္ျဖင္႔ လိမ္ညာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင္႔ ႏႈတ္ျဖင္႔ လိမ္ညာျခင္း၊ ကုိယ္ျဖင္႔ လိမ္ညာျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အကုသုိလ္
ေစတနာသည္ မုသာ၀ါဒ မည္၏။........ဟု ဖြင္႔ဆုိထားၾက၏။

မုသာ၀ါဒအဂၤါတုိ႔မွာ ေလးပါးရွိ၏။ ၄င္းေလးပါးတုိ႔မွာ
၁။ မဟုတ္မမွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ၀တၱဳျဖစ္ျခင္း၊
၂။ မွားယြင္းေစလုိေသာ စိတ္ရွိျခင္း၊
၃။ မွားယြင္းေစလုိေသာ စိတ္မ်ဳိးျဖင္႔ ကုိယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင္႔ လုံးလ ျပဳျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း၊
၄။ အလိမ္ခံရသူက လိမ္သည္႔ အတုိင္းသိရွိယုံၾကည္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ရွင္ဥာဏ၏ ခ်ဳိတဲ႔ အစာကို မခ်ဳိဘူး။ နီးတဲ႔ အရာကို မနီးဘူး။ ၾကိးတဲ႔အရာကို မၾကီးဘူး။
ရွိတဲ႔ အရာ ျဖစ္တဲ႔အရာကို မရွိဘူး မျဖစ္ဘူး အစရွိတဲ႔ လိမ္ညာေျပာဆုိမူသည္ မုသာ၀ါဒ ပင္ျဖစ္ပါသည္။
သီလပ်က္စီးမူ႔ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ အဌကထာတုိ႔၌

ဂဟဌာနံ အတၱေနာ..........(ပ)............၀ဒႏၱာနံ မဟာသာ၀ေဇၹာ။

(သံယုတ္ အဌကထာ၊ ၂၊ ၁၃၅၊
မဇၥ်ိမ ပဏၰာသ အဌကထာ-၁၊ ၂၀၃။
အဘိဓမၼာ အဌကထာ-၁၊ ၁၄၂)

လူတုိ႔မွာ မိမိ၏ ပစၥည္း၀တၳဳ တစ္ခုခုကုိ ငွားယူလုိ၍ျဖစ္ေစ၊ ၀ယ္ယူလုိ၍ျဖစ္ေစ
ထုိပစၥည္းရွိပါသလားဟု ေမးသည္႔အခါ အမွန္ရွိေနပါလ်က္ မငွါးလုိ မေရာင္းလုိသည္႔အတြက္ မရွိပါ ဟု
လိမ္ျခင္းမ်ဳိးသည္ အျပစ္မၾကီးေသာ္လည္း မုသာ၀ါဒ အဂၤါႏွင္႔ ညီသျဖင္႔ မုသာ၀ါဒျဖစ္၍
သိကၡာပုဒ္ပ်က္စီးပါသည္။
သူတပါး အက်ဳိးစီးပြါးပ်က္ျပားေအာင္ မတရားသက္ေသခံ၍ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးကား
မုသာ၀ါဒလည္းျဖစ္ ကမၼပထ လည္းေျမာက္၍ အျပစ္ၾကီးပါသည္။

ရဟန္း သာမေဏတုိ႔ ရြာထဲမွ ဆီ ေထာပတ္တုိ႔ကုိ အနည္းငယ္သာ ရပါလ်က္ အျခားသီတင္းသုံးေဖာ္တုိ႔ႏွင္႔
ေတြ႔သည္႔အခါ ေျပာင္ေလာင္ ပ်က္ရယ္လုိသည္႔ သေဘာျဖင္႔
“ဒီကေန႔ ရြာထဲမွ ဆီေတြ ေထာပတ္ေတြ ျမစ္ၾကီးစီးေနသလုိပဲ” ဟု စကားၾကီး စကားက်ယ္ ခ်ဲ႔ကားေျပာဆုိျခင္းသည္
မျပစ္မၾကီးေသာ္လည္း မုသာ၀ါဒ ျဖစ္ပါသည္။

မျမင္ဘဲ ျမင္၏၊ မၾကားဘဲ ၾကား၏၊ မေတြ႔ဘဲ ေတြ႔၏၊ မသိဘဲ သိ၏။
ျမင္ပါလ်က္ မျမင္၊ ၾကားပါလ်က္ မၾကား၊ ေတြ႔ပါလ်က္ မေတြ႔၊ သိပါလ်က္ မသိ ဟု
လိမ္ညာ ေျပာဆုိျခင္းသည္ ကမၼပထလည္းေျမာက္ သီလသိကၡာလည္း ပ်က္ အျပစ္လည္း ၾကိးပါသည္ ဟု
ဖြင္႔ဆုိထားပါသည္။
ဤ အဌကထာ အဖြင္႔တုိ႔ကို ၾကည္႔ေသာအားျဖင္႔
ရွင္ဥာဏ ၏
ခ်ဳိတဲ႔ အစာကို မခ်ဳိဘူး။ နီးတဲ႔ အရာကို မနီးဘူး။ ၾကိးတဲ႔အရာကို မၾကီးဘူး။
ရွိတဲ႔ အရာ ျဖစ္တဲ႔အရာကို မရွိဘူး မျဖစ္ဘူး အစရွိတဲ႔ လိမ္ညာေျပာဆုိမူသည္ မုသာ၀ါဒျဖစ္၍
သီလသိကၡာပ်က္စီးပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရွင္ဥာဏ ၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားသည္
အဓမၼ၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Read more ...

စ်င္ဘာသာအေၾကာင္းသိလုိပါသည္ (ေျဖ-ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္)

Dr Phyo Wai Kyaw | 5:16 AM | | | Be the first to comment!
ယေန႔ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထဲ ထုိးေဖာက္ရန္ၾကိဳးစားေနေသာ စ်င္ဘာသာအေၾကာင္း...
(စ်င္ဘာသာ=တာအုိ၀ါဒ+သုည၀ါဒ)
ခ်မ္းေျမဆရာေတာ္၏
တကၠသုိလ္ဓမၼသဘင္အေမးအေျဖမွ

C-M Zin Buddhism 3
Read more ...

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကုိ စာေပတင္၍စစ္ေဆးခ်က္ (ေတာင္သာေအာင္)

Dr Phyo Wai Kyaw | 4:13 AM | | | Be the first to comment!

M.P
Read more ...

ဓမၼေစတီရွင္းတမ္းစာတမ္းလႊာ

Dr Phyo Wai Kyaw | 4:09 AM | | | Be the first to comment!
Read more ...

ဘိကၡဳနီ၀ိနိစၧယစာတမ္း

Dr Phyo Wai Kyaw | 12:35 AM | | Be the first to comment!
Read more ...

January 4, 2010

ေခြးရူးထက္ေၾကာက္စရာေကာင္းသူ

ကိုဦး(ထား၀ယ္) | 5:53 AM | | | 1 Comment so far
တစ္ေယာက္ေယာက္က ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ဳိးေမးလာခဲ့ေသာ္ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဘယ္လို

ေျဖမည္နည္း ။

ေမးခြန္း (၁) ။ ။ ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ အနတၱ သေဘာတရားအရ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ မရွိ ၊ ငါမရွိ ၊

အတၱမရွိ ၊ ေယာက်္ား မရွိ ၊ မိန္းမ မရွိ ရင္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳသူဆိုတာေကာ ရွိပါ့မလား ။ အကယ္

၍ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳသူ မရွိရင္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္း ၊ သူ႔ဥစၥာခိုးျခင္း ၊ မူးယစ္ျခင္း အစရွိတဲ့

ဒုစရိုက္မႈ ဆိုတာေကာ ရွိပါ့မလား ။သူငါသတၱ၀ါ မရွိတာမွန္ရင္ ၊ ျပဳသူမရွိတာမွန္ရင္ ၊ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဆိုတာ မရွိတာမွန္ရင္ ျပဳျခင္းအတြက္ က်ထိုက္တဲ့ တာ၀န္၀တၱရား ဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ၊ ကုသိုလ္

အကုသိုလ္ ဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ၊ အက်ဳိးအျပစ္ ဆိုတဲ့ သေဘာေတြေကာ ရွိပါေတာ့မလား ။

အကယ္၍ ဒီသေဘာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရင္ လူ႔ဘ၀ဟာ အဓိပၸာယ္ေကာ ရွိပါ့မလား ။


ေမးခြန္း (၂) ။ ။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ သူ ငါ အတၱ , မရွိဘူး ၊ အမွန္ဆိုရင္ ဗုဒၶ၀ါဒ အရ

လြတ္ေျမာက္သူ ေပါ့ ။ ဗုဒၶစကားအရ ေျပာရရင္ေတာ့ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ရသူဟာ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ။

နိဗၺာန္ရေအာင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္တဲ့ အခါ သူ ၊ ငါ ၊ သတၱ၀ါ , မရွိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို နိဗၺာန္ ရသူ

ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ရပါ့မလဲ ။


အထက္ပါ ေမးခြန္းမွာ ဗုဒၶ ၏ အနတၱ၀ါဒကို သေဘာမေပါက္ေသာသူတို႔ ေမးေလ့ေမးထ ရွိတဲ့ေမး

ခြန္းပါ ။ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးကို မိလိႏၵမင္းလည္း အရွင္နာဂေသန ကို ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္ ။

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးတစ္ပါး က အထက္ပါေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဤသို႔ ၾသ၀ါဒ ေပးဖူးေလသည္ ။

" ပရမတ္အစစ္မေပါက္ဘဲ ပညတ္ကို ေဖ်ာက္လွ်င္ ေခြးရူးထက္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္ ။ ဘာ

ျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဘုရားတို႔ ၊ ရဟန္းသံဃာတို႔ နဲ႔ လူ၀တ္ေၾကာင္ ၊ အမိအဘ နဲ႔ အျခားေယာက်္ား

မိန္းမ စတဲ့ သူ႔ဂုဏ္ ၊ သူ႔အမည္ ပညတ္ နဲ႔ သီးျခားစီ ရွိၾကတာကို အတူတူ ၊ ဓာတ္ေလးပါး အေျခခံေတြ

ခ်ည္းပဲလို႔ ယူၾကည့္ပါလား ၊ ေလာကမွာ သည့္ထက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့လူ ရွိပါဦးမလား ။"

" တကယ့္ ပရမတ္အစစ္ကိုေပါက္ျပီး သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းသိျပီးလို႔ ငါ ၊ သူတစ္ပါး ၊

ေယာက်္ား ၊ မိန္းမ ရယ္လို႔ , မရွိဘူးလို႔သိတာက တစ္မ်ဳိးပါ ။ ဒါက ၀ိပႆနာဥာဏ္အျမင္နဲ႔ၾကည့္တဲ့

အခိုက္ေျပာတာ ။ ေလာကထဲမွာ ေျပာတာ ၊ ဆိုတာ ၊ သိမွတ္တာ က်ေတာ့ သူ႔ပညတ္ နဲ႔ သူ ခြဲျပီး

ေတာ့ပဲ သံုးရတယ္ ။ အားလံုးကို အတူတူလို႔ သိမွတ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္မိခင္ ႏွင့္ ကိုယ့္အိမ္သူ ကို အတူ

တူပဲလို႔ သေဘာထားၾကည့္ပါလား ၊ ေခြးရူးထက္ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းဘူးလား ၊ ေလာကီနယ္မွာ

ပညတ္ ဟာ သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔သူ ၊ သူ႔အဆင့္အတန္းနဲ႔သူ တန္ဖိုးခ်င္း ၊ ဂုဏ္ခ်င္း ျခားနားတယ္ ။ ဒါကို ျခား

ျခားနားနား ပဲ သိမွတ္ရတယ္ ။ ၀ိပႆနာနယ္ ၊ ေလာကုတၱရာနယ္မွာ က်ေတာ့လည္း ပရမတ္ က

သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔သူေပါ့ " ဟူ၍ ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏ ။


ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ)ရွင္ဇ၀န


သညာသိနဲ႔ပညာသိ - စာ-63

Read more ...

ေညာင္ေလးပင္နယ္မွ ၀ါဒေရးရာ ျပႆနာ

ကိုဦး(ထား၀ယ္) | 5:41 AM | | 1 Comment so far


... ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕မွ အေရွ႕ဘက္ ၁၄-မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၁၅-မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ေ၀းေသာ “ ေသာင္ၾကီးရြာ “ တြင္ျဖစ္၏ ။ ထိုရြာေန အမ်ားစု ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ စီးပြားေရးေကာင္းၾက၏ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ ျပည့္စံုၾက၏ ။ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ၾကီးမွာလည္း ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္ေပ ။ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပရိယတ္ဂုဏ္ - ပဋိပတ္ဂုဏ္ ရွိေသာေၾကာင့္ “ ဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္ၾကီး “ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ မေထရ္ၾကီး တစ္ပါးပင္ ျဖစ္၏ ။

သို႔ရာတြင္ ထိုရြာေန လူတစ္စုတို႔က မေထရ္ၾကီးအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ် ကဲ့ရဲ႕စကားဆိုၾက၏ ။ သူတို႔ ကဲ့ရဲ႕ၾကပံုမွာ -

“ ဘယ့္ႏွယ္……တို႔ေက်ာင္းဆရာေတာ္ၾကီးက တစ္ခါလာလည္း ဒါန သီလေဟာ ၊ ေနာက္တစ္ခါလာလည္း ဒါန သီလအေၾကာင္းေဟာ ၊ ဒါနက ဘ၀စည္းစိမ္ေတြ ျပည့္စံုေစတယ္လို႔ ဆိုတယ္ ၊ သီလက လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္ဆိုတဲ့သုဂတိေတြကို ရေစသတဲ့ ။

ဒီလိုဆိုေတာ့ ဒုကၡအေသးစားကေန ဒုကၡ အၾကီးစား ရဖို႔ခ်ည္း သူေဟာေနတာေပါ့ ၊ ေဟာရာ ေရာက္ေတာ့တာေပါ့ ၊ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ၀ိပႆနာတရားေကာင္းေလးမ်ား တစ္ခါတစ္ေလမွ မေဟာဖူးဘူး ၊ မေဟာတတ္ဘူးလား မသိပါဘူး “

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕စကားေျပာၾကားၾက၏ ။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သျဂိဳဟ္အေျခခံလည္း အေတာ္အတန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ ၀ိပႆနာစာအုပ္ မ်ားကိုလည္း ဖတ္ၾကားေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ ဤသို႔ အေျခခံအစအနရွိၾက ၍လည္း ေျပာလာၾကျခင္း ျဖစ္ေလ၏ ။ ေျပာရံုတြင္မက အေဖာ္ညွိၾကျပီးလွ်င္ ရြာဦး ေက်ာင္းကိုပင္ မသြားဘဲ ေနလာၾကေတာ့၏ ။ ဤနည္းအားျဖင့္ သူတို႔လူစုေတြ အေတာ္ပင္ ဦးေရမ်ားလာသည္ ျဖစ္၏ ။

ထိုေသာင္ၾကီးရြာသား မ်က္စိကုဆရာၾကီးဦးထြန္းသာသည္ ေညာင္ေလးပင္ ျမိဳ႕ေပၚတြင္ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ေလး ဦး၀ိမလ ( မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရာၾကီး ) ႏွင့္ ရင္းႏွီးေန၏ ။ သို႔ျဖစ္၍ ေသာင္ၾကီးရြာကိစၥအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားျပီးလွ်င္ “ အရွင္ ဘုရား ၾကြေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါ “ ဟုေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့၏ ။

ဆရာေတာ္ေလးဦး၀ိမလမွ ျဖစ္ပံုအျခင္းအရာအား ေသေသခ်ာခ်ာစံုလင္ ေအာင္ေမးျပီးမွ ၁၂၉၇ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆုတ္ထဲတြင္ ေသာင္ၾကီးရြာသို႔ ၾကြေရာက္ လိုက္ပါေတာ္မူေလ၏ ။ ခင္တန္းေက်ာင္း ဦးသုမနလည္း လိုက္ပါခဲ့၏ ။

ေသာင္ၾကီးရြာသို႔ေရာက္ေသာအခါ ဆိုင္ရာဒကာတို႔ကို ေက်ာင္းသို႔ေခၚ လိုက္၏ ။ စံုညီစြာေရာက္ၾကေသာအခါ ဆရာေတာ္ေလးက အမိန္႔ရွိ၏ ။

“ ဒကာတို႔…..အခုလို ဘုန္းၾကီး ဒီရြာကိုေရာက္လာရတာဟာ ဒီရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဒကာတို႔ ၀ါဒေရးရာ အယူအဆ မတူၾကလို႔ မညီမမွ် ျဖစ္ေနၾက တယ္ ဆိုတာ ၾကားရပါတယ္ ၊ ဒီကိစၥကို ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္မလား လို႔ လာရ ျခင္းပါပဲ “

ဤသို႔ မိန္႔ေသာအခါလႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာၾကျပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္တစ္ ေပါက္ မေက်နပ္ခ်က္တို႔ကို ေလွ်ာက္ၾကေတာ့၏ ။ သူတစ္မ်ဳိး ငါတစ္ဖံု စံုေနေတာ့၏ ။ ထိုအခါဆရာေတာ္ေလးက -

“ ေနၾကပါဦး - ဒီလိုလုပ္ေနလို႔ မျပီးနိုင္ဘူး ၊ တစ္ေယာက္စီေျပာပါ ၊ ဒါမွမဟုတ္ အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စားတစ္ဦးက ေျပာပါ ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ အယူ၀ါဒကို တင္ျပပါ။ မရွင္းတာ ကိုေမးနိုင္ပါတယ္ ၊ ဘုန္းၾကီးကေျဖပါမယ္ ၊ ဒကာတို႔ရဲ႕အေမးကို ေျပလည္ေအာင္ ဘုန္းၾကီးက မေျဖနိုင္ရင္ ဒကာတို႔ရဲ႕၀ါဒကို ဘုန္းၾကီးက ေထာက္ခံသြားမယ္ ။

အဲဒီေနာက္ ဘုန္းၾကီးကတစ္ဖန္ ဒကာတို႔ကိုျပန္ျပီး ေမးဦးမယ္ ။ ဒကာတို႔ရဲ႕ အယူအဆမ်ားဟာ ( သုတ္ ၊ ၀ိနည္း ၊ အဘိဓမၼာ ) နဲ႔ မကိုက္ညီရင္ ဒကာတို႔က ဒီေက်ာင္းဆရာေတာ္ၾကီးကို ဦးစြာ ကန္ေတာ့ၾကရမယ္ ။ ျပီးေတာ့ ဒကာတို႔ရဲ႕အရြယ္ ေရာက္တဲ့သားေတြ ၊ တူေတြကို ဒီေက်ာင္းမွာ သကၤန္းစည္းေစျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ ၾကီးကို ၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္ ျပဳၾကရမယ္ ၊ ဘယ့္ႏွယ္လဲ….”

ဤသို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ေဘာင္ခတ္၍ ေမးလိုက္ေသာအခါ “ ေကာင္းပါတယ္ ဘုရား “ ဟူ၍ ၀န္ခံၾက၏ ။ “ ကဲ..ဒါဆိုရင္ ကိုယ့္အယူ၀ါဒကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾက စမ္း “ ဟုခြင့္ျပဳလိုက္သျဖင့္ ဒကာမ်ားက ေလွ်ာက္ထားၾကေတာ့၏ ။

“ ဒီလိုပါဘုရား ၊ တပည့္ေတာ္တို႔ အခုကိုးကြယ္ေနတဲ့ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာ ေတာ္ၾကီးက တရားေဟာတိုင္း ဒါန - သီလ အေၾကာင္းခ်ည္း ေဟာေနတယ္ဘုရား ။ တပည့္ေတာ္တို႔ စာေတြထဲ ဖတ္ရလို႔ သိရသေလာက္ ဒါနဟာ ဘ၀သံသရာမွာ စည္းစိမ္ေတြေမာက္ျဖိဳး အက်ဳိးေပးေစတယ္ - လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ သီလ ကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဘ၀နဲ႔ ရုပ္ရည္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ျမင့္ကို ရေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ျပီးေတာ့ တစ္ခါ ဒီစည္းစိမ္ ၊ ဒီ ဘ၀ေတြဟာ ဒုကၡသစၥာေတြပါ ၊ အႏွစ္မရွိပါဘူး - လို႔ လည္း ဆိုျပန္ပါတယ္ ။

တပည့္ေတာ္တို႔က အားလံုးပါပဲ ၊ ကန္ေတာ့ၾကတဲ့အခါ “ နိဗၺာန္ကို ရရလိုပါ၏ “ ဆိုေတာ့ လိုခ်င္တာက နိဗၺာန္ ၊ ေဟာတာက ဒုကၡေတြရဖို႔ ျဖစ္ေနလို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ အားမရၾကဘူး ဘုရား “ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ၾက၏ ။

ထို႔အျပင္လည္း “ ကုသိုလ္ကံ - အကုသိုလ္ကံေတြဟာ ျဖစ္ျပီးတာနဲ႔ ပ်က္ကုန္ တာ “ - လို႔ သျဂိဳဟ္က်မ္းထဲမွာ ေတြ႔ၾကရတယ္ဘုရား ၊ ဒီေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ျပီး ေနာက္ ဘ၀ ေတြလိုက္ အက်ဳိးေပးေနရဦးမွာလည္း ဘုရား “ ဤသို႔စသည္ျဖင့္လည္း စံုစံုလင္လင္ တစ္နာရီခြဲခန္႔မွ်ၾကာေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ေနၾကေလ၏ ။

ဒကာေတြက သူတို႔၏ အယူအဆမ်ားကို အားရေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ၾက ေလ၏ ။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔၏ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနေသာ အယူအဆတို႔ကို ဆရာေတာ္ေလးက မွန္ကန္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးရေလေတာ့၏ ။

“ ခုတိုင္းဆိုရင္ ဒကာတို႔ဟာက ဒါန ၊ သီလ ၊ သမထေတြကို ပယ္ထားရာ ေရာက္ေနျပီ ၊ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ပြင့္ေတာ္မူစမွာ သတၱ၀ါေတြက အသိ ဥာဏ္ မရင့္က်က္ေသးေတာ့ နက္နဲ ခက္ခဲေသာ ပရမတၳသစၥာ တို႔ကို ဦးစြာမေဟာ ေသးပါဘူး ။

ဒါနကထာ ၊ သီလကထာ ၊ သဂၢကထာ စသည္တို႔ျဖင့္ နူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ယဥ္ ေက်းလာေအာင္ ဦးစြာ ပထမ ေဟာရပါေသးတယ္ ၊ ျပီးမွ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔လာ ေတာ့မွ ၀ဋ္ဒုကၡတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း နိကၡမၼကထာကို ေဟာရပါတယ္ ။

ပုဂၢိဳလ္ကလည္း အစားစား ရွိတာမဟုတ္လား ၊ အဲဒါေတြကို ျမတ္စြာဘုရားတို႔ သာလွ်င္ သိနိုင္ပါတယ္ ။ ကၠျႏၵယပေရာ ပရိယတၱိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ကိုး - ။ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ တကြ ေဟာဒီ ၾကြလာၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုးကေတာ့ အဲဒီဥာဏ္မ်ဳိးမရရွိလို႔ အစဥ္အတိုင္းပဲ ဒါန ၊ သီလ ကစျပီးေဟာၾကရပါတယ္ ။ ေနာက္ - ရင့္က်က္ျမင့္တက္ လာေတာ့မွသာ ၀ိပႆနာကို ေဟာၾကရတာပါ ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးလည္း ဒီအစီအစဥ္အတိုင္းေဟာ ေတာ္မူေနျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ “

ျပီးေတာ့ ေစာေစာတုန္းက ဒကာတို႔ ေလွ်ာက္ၾကတယ္ “ ျပဳလုပ္သမွ်ကုသိုလ္ကံ ေတြ - အကုသိုလ္ကံေတြဟာ ျပဳလုပ္ျပီးရင္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္တာပဲ ၊ ဘာတစ္ခုမွ ေနာက္ဘ၀သို႔ မလိုက္ပါၾကဘူး ၊ ဘယ္လိုလုပ္ အက်ဳိးေပးဦးမွာလည္း - တဲ့ ။ ျဖစ္ျပီး ရင္ ခ်က္ခ်င္း ပ်က္ကုန္တာပဲဟာ “ လို႔ ဆိုၾကတယ္ ။

ဒီေနရာမွာ သတိထားၾကပါ ၊ ဆရာေကာင္း အလြန္ လိုအပ္ပါတယ္ ၊ ဆရာနည္း မရရင္ အံေခ်ာ္တတ္ၾကပါတယ္ ၊ “ ျပဳလုပ္သမွ် ကုသိုလ္ကံ - အကုသိုလ္ကံေတြဟာ ျပဳလုပ္ျပီးရင္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္တာပဲ ၊ ဘာတစ္ခုမွ ေနာက္ဘ၀သို႔ မလိုက္ပါၾကဘူး - လို႔ ယူဆထားရင္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ ၊ ( ျပတ္ကုန္တယ္လို႔ ယူတဲ့ ဒိ႒ိ ) မွားတယ္ ။

တစ္ခါ ျပဳလုပ္သမွ် ကုသိုလ္ကံ - အကုသိုလ္ကံေတြဟာ ေပ်ာက္ပ်က္မကုန္ဘဲ ေနာက္ဘ၀သို႔ ( အရိပ္ပမာ တေကာက္ေကာက္ ) လိုက္ပါသည္လို႔ ယူဆျပန္ရင္ လည္း သႆတ ဒိ႒ိ ( ျမဲတယ္ ၊ ခိုင္တယ္ လို႔ ယူဆတဲ့ ဒိ႒ိ ) ဒါလည္း မွားျပန္တာပဲ။

နည္းနည္းခ်ဲ႕ ေျပာပါဦးမယ္ ၊ ဒါအေရးၾကီးတယ္ ၊ ကုသိုလ္ကံ - အကုသိုလ္ကံ ေတြဟာ ( ဆာယာ၀ အနုပါယိနီ ) အရိပ္ပမာ အစဥ္တစိုက္ ေနာက္က လိုက္ပါသည္ - ဆိုတဲ့ စကား ။ ( စကၠံ၀ ၀ဟေတာ ပဒံ ) လွည္းရုန္းေသာႏြား၏ ေျခရာေနာက္သို႔ လွည္းဘီးက တေကာက္ေကာက္ လိုက္ပါသကဲ့သို႔ လိုက္ပါသည္ ဆိုတဲ့စကားေတြဟာ ဘုရားေဟာပါပဲ ၊ ဘုရားႏႈတ္ထြက္ေတာ္ေတြပါပဲ ၊ ဓမၼပဒမွာ ပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနရာေတြမွာက လူေတြ ျမင္လြယ္ ထင္လြယ္ေအာင္ ေဟာရ တာ ၊ ဥာဏ္ႏုတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ ဥပမာေဆာင္ ေဟာရ တာ ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာ ေဒသနာက ၂ မ်ဳိး ရွိတယ္လို႔ မွတ္ပါ ။

(က) နီတတၳေဒသနာ = တိုက္ရိုက္သိမွတ္ရတဲ့ တရားတစ္မ်ဳိး ၊ (ခ) ေနယ်တၳေဒသနာ = ေဆာင္၍ သြယ္၀ိုက္၍ သိမွတ္ရတဲ့ တရားတစ္မ်ဳိးလို႔ (၂) မ်ဳိးရွိတယ္ ။

ဥပမာ - အဘိဓမၼာေတြထဲမွာ ျမတ္စြာဘုရားက “ ခႏၶာငါးပါးရွိတယ္ ၊ ရူပကၡႏၶာ ၊သညာကၡႏၶာ ၊ သခၤါရကၡႏၶာ ၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာ လို႔ ငါးပါး “

အဲဒီလိုေဟာရင္ ေဟာတဲ့အတိုင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ အဓိပၸာယ္ယူလိုက္ရံုပဲ ၊ အဲလို ယူရတာမ်ဳိးဟာ(က) နီတတၳေဒသနာ = တိုက္ရိုက္ သိမွတ္ရတဲ့ တရားမ်ဳိးထဲမွာ ပါ တာေပါ့ ။

( ဆာယာ၀ အႏုပါယိနီ ) တို႔လို ၊ ( စကၠံ၀ ၀ဟေတာ ပဒံ ) တို႔လို တရား မ်ဳိး က်ေတာ့ တိုက္ရိုက္ယူလို႔ မရဘူး ၊ ယူရင္မွားကုန္မယ္ ၊ ဒါကသိလြယ္ျမင္လြယ္ေအာင္ လို႔ ဥပမာေဆာင္ျပီး ေဟာရတာ ၊ အဲဒီလို တရားမ်ဳိးက်ေတာ့ (ခ) ေနယ်တၳေဒသနာ= ေဆာင္၍ သြယ္၀ိုက္၍ သိမွတ္ရတဲ့ တရားမ်ဳိးထဲ ပါသြားတယ္ ။

ဒီေတာ့ ဒကာတို႔… ဒီလိုမွတ္ပါ ၊ အမ်ားေျပာေနၾကသလို ကုသိုလ္ကံ - အကုသိုလ္ကံေတြဟာ အရိပ္ပမာ ေနာက္ဘ၀ကို လိုက္ပါတယ္ - ဆိုတဲ့စကားလည္း မွားတယ္ ၊ အခု ဒကာတို႔ ေျပာေနၾကသလို ရုပ္အစု နာမ္အစုေတြဟာ ျဖစ္ျပီး ပ်က္ကုန္ ၾကတာပဲ ၊ ဘာတစ္ခုမွ် က်န္တာ မဟုတ္ဘူး ၊ ေနာက္ဘ၀ကို လိုက္စရာ မရွိဘူး - လို႔ ယူတဲ့ စကားလည္း မွားတယ္ ။

ယူရမွာက ရုပ္အစု ၊ နာမ္အစုေတြ မလိုက္သည္ကားမွန္၏ ။ ျဖစ္ျပီးပ်က္ကုန္ သည္မွာလည္း မွန္၏ ။ သို႔ေသာ္ အက်ဳိးေပးဖို႔ရာ သတၱိကား က်န္ရစ္သည္သာ ၊ ထို သတၱိက အက်ဳိးေပးသည္ - လို႔ ယူရမယ္ “

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်မ္းဂန္ေတြထဲမွာ မိန္႔ဆိုထားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္ ၊ ဘယ္လို လည္းဆိုေတာ့ -

သႏၱာေနဒံ ကမၼံ နာမ ၊

န နိရုဇၥ်တိ သဗၺေသာ ။

၀ိေသသံ နိေဒတြာ ဟိ ၊

သမယမွိ ၀ိပစၥိတံု ။ ။

သႏၱာေန - ျပဳလုပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ သႏၱာန္တြင္ ၊ ကၠဒံ

ကမၼံ နာမ - ဤေကာင္းကံ - မေကာင္းကံအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ၊

သဗၺေသာ - ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံု အကုန္မက်န္ ၊ န

နိရုဇၥ်တိ - ျပီးျပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ အေနေရာက္ေအာင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၍ သြားၾကသည္ မဟုတ္ေပ ။

ဟိ - မွန္၏ ၊ သမယမွိ - အက်ဳိးေပးဖို႔ အခ်ိန္က်ေသာအခါတြင္ ၊ ၀ိပစၥိတံု - အက်ဳိးေပး ဖို႔ရာ ၊ ၀ိေသသံ - အက်ဳိးေပးဖို႔ သတၱိထူးကို ၊ နိေဒတြာ - ျမွပ္ႏွံထားျပီး၍ ၊ (၀ါ) ျမွပ္ႏွံျပီး မွသာ ၊ ( နိရုဇၥ်တိ - သဘာ၀အေလ်ာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္၍ သြားေတာ့၏ ။ ) တဲ့ ။

“ ကဲ….ဘုန္းၾကီးက လက္ေတြ႔ဥပမာတစ္ခုျပပါဦးမယ္ “ ဟု ဆိုျပီးလွ်င္ ေနာက္ ပါ ကိုယ္ေတာ္ ဦးသုမန ထံမွ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး ေတာင္းလိုက္၏ ။ ျပီးလွ်င္ “ ေဟာ……. ၾကည့္ၾက “ ဟုဆို၍ အတြင္းဘက္ အနည္းငယ္ ေမွာင္ေသာ နံရံ အလင္းေရာင္ ထိုးျပ လိုက္သည္ ၊ ျပီးလွ်င္ ဆရာေတာ္ေလးက -

“ ဒကာတို႔….. ေတြ႔ရဲ႕လား ၊ ေဟာဟို နံရံမွာ အလင္းေရာင္ ၊ အဲဒီအလင္းဟာ ေဟာဒီ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးၾကီး နံရံကို သြားကပ္လို႔ လင္းတာလား ၊ မီးသီးေရာက္သြားလို႔ လင္းတာလား ( မဟုတ္ပါဘုရား ) ၊ ဒါျဖင့္ ဓာတ္ခဲေတြ ေရာက္သြားလို႔ လင္းတာလား ( အဲဒီလိုလည္း မဟုတ္ပါဘုရား ) ။ ေအး ….ပစၥည္းအထည္အျဒပ္ေတြ နံရံကို လိုက္ပါ သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ ေဟာဒီ ဓာတ္ခဲအတြင္းက အလင္းေရာင္သတၱိ ေတြေတာ့ နံရံကို ေရာက္သြားတယ္ ( မွန္ပါဘုရား ) ။ အထည္၀တၳဳေတြေတာ့ လိုက္ပါ မသြားဘူး ၊ သတၱိပဲ လိုက္ပါသြားတယ္ ( မွန္ပါဘုရား ) ။ ေအး….ဒီအတိုင္းပဲဒကာတို႔..၊ ကုသိုလ္ကံ ၊ အကုသိုလ္ကံေတြဆိုတာေတြဟာ သခၤတတရားေတြမို႔ ျဖစ္ျပီး ပ်က္ကုန္ ၾကရတာ မွန္ပါတယ္ ။

ကုသိုလ္ေစတနာ - အကုသိုလ္ေစတနာေတြဟာ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေပ်ာက္ကုန္ရ တာ မွန္ပါတယ္ ၊ ေနာက္ဘ၀ကို လိုက္ေနခ်ိန္ မရလိုက္ပါဘူး ။ သို႔ေသာ္လည္း ပ်က္ ကုန္တဲ့ ေနရာေလးေတြမွာ အရွိန္အ၀ါ သတၱိေလးမ်ား က်န္ရစ္ပါေသးတယ္ ။သတၱိ ေလးမ်ား ထားခဲ့ပါေသးတယ္ ၊ အဲဒီအရွိန္အ၀ါ သတၱိကေလးမ်ားက အက်ဳိးေပးတာပါ။

ေဖာ္ျပျပီးခဲ့တဲ့အတိုင္း ယူမွ သႆတ ဒိ႒ိကလည္းလြတ္မယ္ ၊ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိက လည္းလြတ္မယ္ ၊ ကံေတြ လိုက္သြားတယ္ဆိုရင္ သႆတဒိ႒ိ ျဖစ္ေနမယ္ ၊ မလိုက္ ဘူး - လံုး၀ျပတ္သြားတယ္ ၊ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး ဆိုျပန္ရင္လည္း ဥေစၦဒ ဒိ႒ိျဖစ္ေန ျပန္တယ္ ။

သႆတက တစ္ဘက္အစြန္း ၊ ဥေစၦဒကလည္း တစ္ဘက္အစြန္း ၊ အဲဒီအစြန္း (၂)ပါးကို မျငိေစပဲ အခုလို အလယ္က သြားမွသာ ( မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ) ဘုရားလမ္းစဥ္က် တယ္ ။

ကဲ…ရွင္းၾကျပီလား ၊ ရွင္းေလာက္ပါျပီေနာ္ ။ ( မွန္ပါ - ရွင္းပါတယ္ဘုရား ) အားလံုးလိုလိုပင္ တစ္ျပိဳင္နက္ အားတက္ရႊင္လန္းစြာ ေျဖၾက၏ ။သူတို႔၏မ်က္ႏွာမ်ား သည္ ေက်နပ္သည့္အသြင္မ်ားျဖင့္ လန္းဆန္းေနၾက၏ ။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ် ေနာက္ထပ္ မေမးၾကေတာ့ ၊ အခ်ိန္ကလည္း ည (၈) နာရီထိုး၍သြားေခ်ျပီ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေန႔ည ထိုမွ်ျဖင့္ပင္ ရပ္နားၾကဖို႔ ဆရာေတာ္ေလးက အမိန္႔ရွိ၏ ။ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီ ထပ္မံခ်ိန္းလိုက္၏ ။

ဒုတိယေန႔ နံနက္ (၇) နာရီထိုးေသာအခါ ခ်ိန္းထားသည့္အတိုင္း ဒကာတို႔ စံုညီစြာပင္ ေရာက္လာၾကေတာ့၏ ။ ဒကာတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ လန္းဆန္း၍ေနၾက၏။ ေက်နပ္ေနသည့္ လကၡဏာတို႔ကိုျပေနၾက၏ ။ ဆရာေတာ္ေလးဦး၀ိမလ က -

“ ဒကာတို႔ဟာ ဗဟုသုတၾကြယ္၀သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ဘုန္းၾကီး ၾကားသိခဲ့ ရပါတယ္ ၊ ၾကိဳတင္ သိထားပါတယ္ ။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေဟာရ ေျပာရ ရွင္းျပရတာ ဟာ အင္မတန္မွ လြယ္ကူပါတယ္ ၊ သိလြယ္ သေဘာေပါက္လြယ္ပါတယ္ ။ ေနာက္ ထပ္ ရွင္းျပဖို႔ အသင့္ပါပဲ ၊ ကဲ…ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား ေလွ်ာက္ခ်င္ၾကေသးလဲ ၊ ေလွ်ာက္နိုင္ပါတယ္ ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ေမးနိုင္ပါတယ္ “

ဟု မိန္႔လိုက္ေသာအခါ အားလံုးပင္ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာၾက၏ ။ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းသာအားရ ေလွ်ာက္ထား ၾကသည္ -

“ တပည့္ေတာ္တို႔ ေက်နပ္ၾကပါတယ္ဘုရား ၊ မေန႔ညက ဆရာေတာ္ဥပမာ ျပျပီး ေဟာလိုက္တာေတြ သေဘာက်ပါတယ္ ၊ ညတုန္းက ဒီကျပန္ေတာ့ ရြာထဲမွာ လည္း သန္းေခါင္ေက်ာ္အထိ တပည့္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္ ဘုရား ။

ယခင္ကလိုဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ဟာ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိအယူူျဖစ္ေနၾကတာ ၊ အခု ေတာ့ အဲဒီအယူက လြတ္ပါျပီ ၊ ဘုရားေဟာ ေဒသနာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါက်က် သိရပါျပီ ၊ ဒါ့ ေၾကာင့္တပည့္ေတာ္တို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား ။ ဒါနဲ႔တစ္ဆက္တည္းေလွ်ာက္ရ ရင္ အခုပဲ ဒီေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို တပည့္ေတာ္တို႔ ကန္ေတာ့ၾကပါမယ္ ဘုရား ။ ျပီးေတာ့ ဒီကေန႔ပဲ ( ဆရာေတာ္ထံ ၀န္ခံခဲ့တဲ့အတိုင္း ) တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားမ်ား ၊ တူမ်ားကို ဒီေက်ာင္းမွာ ရွင္ျပဳၾကပါမယ္ဘုရား ၊ ဒီကေရွ႕မွာ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို ဆက္လက္ၾကည္ညိဳ ဆည္းကပ္သြားၾကပါမယ္ ဘုရား “ ဟူ၍ ၀မ္းသာအားရ ေလွ်ာက္ၾကေလ၏ ။

ဆရာေတာ္ကေလး ဦး၀ိမလ မျပန္ခင္ပင္ ပတ္၀န္းက်င္ရြာ(၄)ရြာမွဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုအကုန္ပင့္၍ ရွင္ျပဳလွဴဒါန္းပြဲ ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ အားလံုး ရႊင္ျပံဳး၀မ္း သာၾကရေလသည္ ။ပတ္၀န္းက်င္ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း သာဓုအၾကိမ္ၾကိမ္ေခၚ၍ က်န္ရစ္ၾက၏ ။ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားတို႔၏ ျမိဳင္ဆိုင္လွေသာ သာဓုသံတို႔ သည္ ၀န္းက်င္ခ်ာပတ္ - ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ - ထက္ရပ္နဘံျမည္ဟည္း၍ က်န္ရစ္ေတာ့ သတည္း ။


က်မ္းကိုး -

အမရပူရျမိဳ႕ မဂၤလာတိုက္ေဟာင္း အဂၢမဟာ ပ႑ိတ

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏တစ္ဘ၀ သာသနာ

( တစ္ဘ၀သာသနာ - အရွင္ေဃာသိတ )
Read more ...

January 2, 2010

ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါတို႔ ဖ်က္သည္ရွိေသာ္

ေမတၱာတံခြန္ | 11:08 PM | | | Be the first to comment!
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အထဲတြင္ အေရွ႕မွ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခံယူသြားခဲ့သည္။ ထုိကိစၥအတြက္ ၀မ္းနည္းရမည္လား။ ၀မ္းသာရမည္လား ေ၀ခြဲရခက္ေနစဥ္တြင္ပင္ ယခု ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမာၻေပၚ၌ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံေပါင္း (၁၁) ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ေရတြက္၍ ရလာေသာ ေထရ၀ါဒ (၁၁) ႏုိင္သည္ အေနာက္မွ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်အထိ အေနာက္ေရာက္သြားသနည္း ဆုိေသာ္ အေမရိကန္သည္ ေထရ၀ါဒ (၁၁) ႏုိင္ငံထဲမွ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိရေသာ္ အေရွ႕မွ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းႏွင့္ အေနာက္မွ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ား တုိးပြားလာျခင္းတို႔သည္ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္ေနသနည္း။ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံသည္ အေနာက္သုိ႔ အားနဲ႔ မာန္နဲ႔ တက္သြားၿပီလား။ အေရွ႕မွ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံမ်ား က်႐ႈံးေတာ့မည္လား။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစပထမ၌ ေရႊက်င္ သုဓမၼာစသျဖင့္ စတင္ဂိုဏ္းကြဲသည္။ ထုိဂုိဏ္းကြဲမႈသည္ ရဟန္းသံဃာၾကားမ်ား၌ အတန္ၾကာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထုိကဲြျပားမႈသည္ ထုိအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အနအထားသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္လာရင္း ယခုဆုိလွ်င္ သီးသန္႔ေနထုိင္မႈအထိ ကြဲျပားေနသည္။ ထုိသုိ႔ သံဃာၾကား ကြဲျပားလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့သာသနာသည္ မုိးကုတ္ မဟာစည္စသျဖင့္ လူထုၾကား စတင္ကြဲျပားလာသည္။ သူ႔နည္းက မွန္တယ္ ငါ့နည္းက မွန္တယ္ဆုိၿပီး ကြဲျပားလာသည္။ ပုတ္ခတ္လာသည္။ ေ၀ဖန္လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး၏ စကားကုိ ငွါးေျပာရလွ်င္ ရင္ထဲစုိက္ေနေသာ အ၀ိဇၨာလွံတံကို ႏႈတ္ဖုိ႔ တရားစခန္းကုိ သြားရာ အျပန္တြင္ ငါ့ဆရာေတာ္နည္းမွ မွန္တယ္ဆုိေသာ ဒိ႒ိလွံတစ္ေခ်ာင္း အပုိအစုိက္ခံလုိက္ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ျမန္မာ့သာသနာ့နယ္ပင္ တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထုိသုိ႔ ကြဲျပားလာရင္း ျမန္မာတုိ႔သည္ ဂုိဏ္းစုိက္ထူျခင္းကုိ ၀ါသနာပါသည္ဟု ဆုိရမည္လားမသိရေလာက္ေအာင္ ဂုိဏ္းေရာဂါရလာသည္။ ထုိဂုိဏ္းစြဲေရာဂါတုိ႔သည္ ေနာက္လုိက္ဘ၀မွ ေန၍ ေရွ႕ေဆာင္ဘ၀သုိ႔ လုိခ်င္လာၾကသည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဂုိဏ္းကုိ မည္သုိ႔ေထာင္မည္နည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒဟု ပါးစပ္မွ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ထြက္ေအာင္ ေအာ္ေနလင့္ကစား တကယ္တမ္း ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကုိ ထိထိမိမိ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိသူက ရွားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔အားလံုးသည္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ဗုဒၶဘာသာဟု လံုး၀ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ဤေနရာမွ အလႊဲမ်ား စတင္လာသည္။ ဂုိဏ္းဂဏေထာင္ခ်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက “ခ်မ္းသာေသာ၊ အသိဉာဏ္ပညာျမင့္မားေသာ၊ ရာထူးအာဏာရွိေသာ” ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ကပ္ၾကသည္။ မိမိ ၀ါဒကုိ ဘုရားရွင္၏ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ႐ုိက္သြင္းသည္။ ယံုၾကည္လာေသာ လူကံုထံမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ကုိ ရယူ၍ ဘုရားရွင္၏ စကားလံုးမ်ားကုိ ပံုစံေျပာင္းကာ ၀ါဒျဖန္႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထမီကုိ သာသနာ့အလံလုပ္ကာ ဂုိဏ္းေထာင္လာၾကၿပီး က်ဴရွင္ၿပီး က်ဴရွင္တက္ကာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ငါ ဗုဒၶဘာသာဟုသိေသာ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ကုိ စတင္ဆြဲေဆာင္သည္။ ျမဴဆြယ္သည္။ အစြန္းေရာက္ေစသည္။ နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ ၀ါဒျဖန္႔သည္။

လက္ရွိ စာတတ္ေပတတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မိမိ၏ စာတတ္ေပတတ္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားကုိ နည္းပညာနဲ႔ နီးစပ္လွ်င္ အာ႐ံုပ်က္ျပားလြယ္သျဖင့္ စာကုိသာ တစုိက္မတ္မတ္ က်က္ခုိင္း ရြတ္အံခုိင္းေနမွန္း သိသျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔သူမ်ား၏ အႀကိဳက္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အတူ အြန္လုိင္းေပၚမွ ဗုဒၶဘာသာဆုိသူမ်ားသည္ တကယ္တမ္း ဒီတရားဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္ အမွန္လား။ အမွန္မဟုတ္ဘူးလားဆုိသည္ကုိ သိသည့္သူမ်ားက အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလာသည္။ တစြန္းတစ ဆြဲထုတ္ထားေသာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ အဆံုးအထိ ယူမထားေသာ တရားမ်ားကုိ က်မ္းကုိး က်မ္းကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကုိ အမွန္ဟု ယံုၾကည္လာၾကသည္။ အျပင္စာေပေလာကတြင္ စာေပစိစစ္ေရး ထား၍ ရေသာ္လည္း E-mail တစ္ခုတြင္ blog ကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ လုပ္ႏုိင္ျခင္းက ကန္႔သတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲလာသည္။


သုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါတုိ႔ ဖ်က္သည္ရွိေသာ္ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံသည္ အေနာက္သို႔ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တက္သြားေတာ့မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚလာေသာ ဂုိဏ္းအသီးသီးမ်ားက ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံဆုိသည့္ အေခၚအေ၀ၚကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ က်႐ႈံးေစလိမ့္မည္။ မၾကာမီ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေၾကာင္ၾကား ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ေဂ်ဂ်ဴဝုိင္ » http://www.jjqqyy.com/archives/529
 ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္........
Read more ...

ဦးဥတၱမသာရ (ဆူနာမီဆရာေတာ္) ၏ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္

သျှင်သာမိ - မုံရွာ | 6:50 AM | Be the first to comment!
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕
မဟာနာယကေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊
ကမၻာေအးကုန္းေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕


တယ္လီဖုန္း
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ -၆၅၁၀၀၇
ဒုတိယဥကၠ႒ဆရာေတာ္- ၆၆၁၀၀၆၊ ၆၆၁၇၄၆
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္ -၆၂၁၀၀၈
တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္-၆၆၀၈၀၄၊ ၆၆၄၁၅၇

၀ိနိစၦယအဖြဲ႕ငယ္ - ၆၆၁၀၀၅
သာသနာေရးရာအဖြဲ႕ငယ္ -၆၆၀၇၉၉
ပညာေရးရာအဖြဲ႔ငယ္ - ၆၆၀၇၆၆၊ ၆၆၄၄၆၅

ရက္စြဲ၊ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္
(၂၀၀၉ -ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ )

ဦးဥတၱမသာရ (ဆူနာမီဆရာေတာ္) ၏ ၀န္ခံကတိျပဳခ်က္

၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၇ ရက္၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဆဌမအၾကိမ္
ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၇) ပါးစုံညီ အဌမအစည္းေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္ (၄)
အရ အင္တာနက္တြင္ လြင္႔တင္ထားေသာ တပည္႔ေတာ္ ဥတၱမသာရ (ဆူနာမီ) ၏ တရားမ်ားကို
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။

(ဦးဥတၱမသာရ)

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္

၁။ ဘဒၵ ႏၱေတေဇာသာရာဘိ၀ံသ
(အဂၢမဟာ ပ႑ိတ)
ဒုတိယ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္

၂။ ဘဒၵ ႏၱေရ၀တ
(အဂၢမဟာ ပ႑ိတ)
ဒုတိယ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္

၃။ ဘဒၵ ႏၱေဇာတိကာဘိ၀ံသ
(အဂၢမဟာ ပ႑ိတ)
အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ
တြဲဖက္အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္

၄။ ဘဒၵ ၾသဘာသာဘိ၀ံသ
(အဂၢမဟာ ပ႑ိတ)
အဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္

၅။ ဘဒၵ ႏၱကၠုဒၶိဗလ
ၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ
ဥကၠဌ၊ တုိင္းသံဃနာယက အဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္တုိင္း

Read more ...

ေစာဒနာတင္သြင္းလႊာ အမွတ္ ၁... ဘာသာမဲ့ ႐ုပ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒနာခ်က္...(လူေသလူျဖစ္)

Dr Phyo Wai Kyaw | 6:43 AM | | | | Be the first to comment!
Zoom ဆြဲျပီးဖတ္ပါက စာလုံးေသးေသးမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ဖတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

Zoom=Ctl + Scroll or (+ )

(ဒႆန ခရီးစဥ္ဘေလာ့ဂ္မွ ယူပါသည္။)

ေစာဒနာတင္သြင္းလႊာ အမွတ္ ၁...

ဘာသာမဲ့ ႐ုပ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒနာခ်က္...

ဦးဥကၠ႒ ၀ါဒသည္ ရုပ္၀ါဒ ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီ။
ဦးကိုကိုေလး ၀ါဒသည္ ရုပ္၀ါဒ ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီ။
သခင္ျမတ္ဆိုင္၏ ၀ါဒသည္ ရုပ္၀ါဒ ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီ။
သမၼာဒိ႒ိ သုေတသနအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၀ါဒသည္ ရုပ္၀ါဒ ရုပ္ၾကမ္း၀ါဒီ။ စာမ်က္ႏွာ-၄၃၇


Read more ...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Search

သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ

-ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ(ဓမၼဒူတ)

-အရွင္ဇနိႏၵသာရ(မုံရြာေနဇာ)

Blogroll

-အရွင္အဂၢဥာဏ(ေျမာင္းျမ)
-အရွင္တိကၡိၿႏၵိယာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္နာဒရ (ဟုိပင္)၊
-အရွင္ဣႏၵာစကၠာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္)၊
-အရွင္နႏၵာဘိ၀ံသ (မစုိးရိမ္တုိက္သစ္)၊
-အရွင္ပညာသိရီ (ဗဟန္း)၊
-အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိ၀ံသ(မစုိးရိမ္စာသင္သား)
-အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
အရှင်တိက္ခဉာဏာလင်္ကာရ၏ သီရိလင်္ကာနှင့် ဘာသာရေးအမွေ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို pdf အနေဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ click here သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ဘာသာသွေးများ မွေးမြူ ပျိုးထောင်ပေးနေပုံများကို လေ့လာထားသော ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန် အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဆောင်းပါးရှည် ဖြစ်သည်။

Popular Posts

Categories

မစုိးရိမ္စာသင္သား အဓမၼ၀ါဒမုိးျပာ အဓမၼ၀ါဒဓမၼေစတီ အျခားကေလာင္ရွင္မ်ား ဆူနာမီ အဓမ္မဝါဒ မိုးပြာ သုတ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) ညြန္ၾကားလြာ သီရိလကၤာႏွင့္ဘာသာေရးအေမြ အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ မွ်ေ၀ခံစား အသင်းအကြောင်း ခ်စ္ငယ္ဒႆန မိစၦာဒိဌိမ်ား လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္းပါး ေ၀ဖန္ေရး ၀ိနိစၧယ Dhammasadi ဓမၼမိတ္ေဆြ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼ၀ါဒကြင္းဆက္ အမွားႏွင့္အမွန္ အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ) ဥပသကာ ဦးေကာ၀ိဒ(ျမိတ္) ေတာင္သာေအာင္ ေဒါက္တာတင့္ဦး E-books ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ စ်င္ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးသား အဓမၼ၀ါဒမ်ား ညွန်ကြားလွှာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား ထက္စုႏွင္းဆီ ဒုႆီသုိ႔သာ ဓမၼကဗ်ာ ဓမၼဓူတအရွင္ပညာေဇာတ ဗာဟိရာနိစၥသုတ္ ဗုဒၶသာသနာ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒ ဘာမွမဟုတ္ဘူးလုိ႔မရႈႏွင့္ ဘာသာျပန္အလြဲမ်ား မက်က္တက်က္အႏၲရာယ္ မင္းတုန္းမင္း မစုိးရိမ္ စာသင္သား မဟာ္စည္ဆရာေတာ္ လြဲခ်က္ကယ္မနာရေအာင္ သတင္းစာ သတၱ၀ါတို႔၏ ၃၁- ဘံု သန္႔ရွင္းသာသနာေဆာင္ရြက္စရာ သမၼဳတိရသံဃာ့အဖြဲ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အခ်က္သုံးခ်က္ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ေစခ်င္ အတိတ္အနာဂါတ္ကုိသိျမင္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းရည္ အနာဂတ္ေဘး အရွင္ေဃာသိတ အရွင္ေလာကနာထ အရွင္၀ရသာမိ အလဇၨဓမၼအမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း အလွတရား အာဏာစက္ဓမၼစက္ အေမး+အေျဖ ဥာဏ္၀င္း(ပင္လယ္ဘူး) ဦးေအးေမာင္ ဥဳံအမွန္တရား ေက်ာက္သေဘာၤ၀ါဒ ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ေနာက္ဆုံးေပၚတရား ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ၀ရဇိန္ ၀ိပႆနာအတုလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ
Powered by Blogger.

Categories